Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Zonneparken en biodiversiteit
U bevindt zich hier:

Zonneparken bieden kansen voor biodiversiteit

Zonnepanelen voor duurzame schone energie

Nederland staat voor de opgave haar energieproductie te verduurzamen. Zonnepanelen kunnen voorzien in een deel van de schone energie. Daardoor neemt de ontwikkeling van zonneparken momenteel een vlucht.

De locatiekeuze en omvang van deze zonneparken is meestal gebaseerd op de kaders die door de lokale overheid worden bepaald, het te behalen rendement voor initiatiefnemer en landeigenaar en het draagvlak onder omwonenden en belanghebbenden. Biodiversiteit wordt in toenemende mate als belang meegewogen in deze discussie. 

Biodiversiteit en zonneparken

Enerzijds is nodig te bepalen of bestaande natuurwaarden in het geding zijn. Beoogde locaties kunnen bijvoorbeeld van belang zijn voor beschermde of bijzondere plant- en diersoorten. In zulke gevallen kan ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn.

Anderzijds kunnen zonneparken bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Zo blijkt uit onderzoek, dat het realiseren van zonneparken op agrarische percelen vaak leidt tot een hogere soortenrijkdom. Zonneparken vormen daarmee een kans om een bijdrage te leveren aan natuur en biodiversiteit. En dat kan het draagvlak bij belanghebbenden vergroten. 

Wilt u een zonnepark ontwikkelen en heeft u advies nodig?

Bureau Waardenburg kan u onder meer adviseren bij het opstellen van kaders. Bijvoorbeeld door op perceels- of zoekgebiedsniveau aan te geven welke natuurwaarden aanwezig zijn en hoe daar rekening mee gehouden kan worden bij het inpassen van de zonnepanelen.

Tevens kunnen wij op basis van onze ervaring met natuurontwikkeling adviseren over maatregelen die de biodiversiteit vergroten en bijpassend beheer. Ook kunnen wij u begeleiden bij het aanmelden van uw project als Verified Conservation Area.

Wij zien zonneparken als kans voor biodiversiteit en denken graag met u mee. 

Meer over Verified Conservation Area
Zie het artikel in Trouw: De aanleg van weides vol zonnepanelen kan grote gevolgen hebben voor het leven in en op de bodem. Of toch ook kansen? artikel in Trouw 25 juni 2018