Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Pilot optimalisatie waterplantzones
U bevindt zich hier:

Pilot optimalisatie waterplantzones

Drijfbladplanten sterven in de herfst af, in de winterperiode blijft er weinig structuur over voor macrofauna en vis om in te leven.
Verondiepen van de waterbodem en verbeteren van doorzicht kunnen het begroeibare areaal voor waterplanten vergroten.

In hoeverre kunnen kleinschalige aanpassingen in beheer en onderhoud een bijdrage aan het bereiken van KRW doelstellingen? In een pilot zoekt het
Hoogheemraadschap van Delfland naar het antwoord op deze vraag.

Delfland wil weten of aanpassingen in beheer en onderhoud een bijdrage kan leveren aan het behalen van de KRW doelstellingen. Wij hebben daarom samen met het hoogheemraadschap tien boezemwateren geanalyseerd. Met de informatie die dat oplevert, kunnen maatregelen worden geformuleerd die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van bestaande waterplantzones.

In de uitgangssituatie domineert drijfblad. Submerse en emergente planten zijn vrijwel afwezig

De tien boezemwateren in deze pilot scoren op de macrofyten-maatlat doorgaans matig. Een belangrijke reden hiervan is dat drijfblad domineert. De bedekking en het soortenspectrum van emerse en emergente planten zijn in deze wateren heel beperkt en de waterplantengemeenschappen zijn te eenzijdig samengesteld. Omdat drijfbladplanten in de herfst afsterven, blijft er in de winterperiode weinig structuur over voor macrofauna en vis om in te leven.

Ecologische Sleutelfactoren  

In de knelpuntenanalyse is gebruik gemaakt van ecologische sleutelfactoren. Uit deze analyse blijkt dat het lichtklimaat (ESF 2) een beperkende factor is. De bodem in de oeverzones is vaak al snel (te) diep. In combinatie met een veelal matig doorzicht in de tien boezemwateren, kan het licht de bodem niet bereiken. Doordat de oevers beschoeid zijn, zijn er ook geen overgangszones tussen een droge en een natte oeverzone. Deze factoren zorgen ervoor dat vooral emergente planten weinig voorkomen.

Aanpassing beheer en onderhoud waterplantzones

Het verondiepen van de waterbodem en het verbeteren van het doorzicht, moeten het begroeibare areaal voor waterplanten vergroten. De scope van deze pilot is gericht op kleinschalige maatregelen, zoals het plaatsen in de oeverzone van pollen met waterplanten of riet, afkomstig uit regulier onderhoud. Dit zorgt lokaal voor verondieping, en introductie van emergente planten. Het enten van pollen wordt toegepast in tenminste drie boezemwateren. In drie andere boezemwateren worden oeverzones volledig gevrijwaard van beheer en onderhoud. Dit is eerder al getest in de Middelwatering, met goed resultaat. In 2016 wordt gestart met de uitvoering van de pilots. 

Wilt u meer weten over aanpassingen in beheer en onderhoud ten behoeve van de KRW-opgave?