Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Waterkwaliteit en klimaatverandering
U bevindt zich hier:

Waterkwaliteit en klimaatverandering: handvatten voor beheerders

 

Door klimaatverandering gaat de waterkwaliteit achteruit. Functies als zwemwater, landbouw en de ecologische waterkwaliteit (KRW) komen hierdoor steeds meer onder druk te staan. Maar waterbeheerders hoeven niet lijdzaam toe te zien: op allerlei niveaus is mitigatie mogelijk, naast uiteraard de echte bronmaatregelen. Bureau Waardenburg werkt hieraan in diverse projecten, waarbij zowel de problemen als de oplossingsrichtingen belicht worden.

Droogte in Brabantse beken bemoeilijkt KRW-doelbereik

Vissen in beken krijgen het moeilijk als droge periodes vaker en langer voor gaan komen. Dit blijkt uit een data-analyse die Bureau Waardenburg heeft uitgevoerd voor Waterschap Aa en Maas. De soortendiversiteit neemt af en doelsoorten komen in de problemen: zowel de soorten in stromend water als in luwer, plantenrijk water, maar ook migrerende soorten. Er zijn ook doelsoorten die geen last lijken te hebben van toenemende droogte. Dit zijn echter vooral soorten die kenmerkend zijn voor stagnante watertypen.
Hoewel het lastig bleek significante patronen uit de dataset te destilleren, komen er toch duidelijke aanwijzingen voor het beheer uit naar voren. Zo vergroot de connectiviteit binnen het watersysteem duidelijk de veerkracht en de herstelpotenties na een droge periode.

19-1152-Rapportage-doogtestudie-Aa-en-Maas-eindrapport.pdf

Contactpersoon:

Klimaatonderzoek Waterschap Hollandse DeltaBureau Waardenburg heeft de effecten van klimaatverandering in de verschillende watersystemen van Waterschap Hollandse Delta geanalyseerd en bekeken welke mitigerende maatregelen het waterschap kan nemen.
Een paar voorbeelden: Gericht maaibeheer, doorspoelen en beperken van afstroming uit landbouwgebieden kunnen helpen om de negatieve effecten te beperken. In de stad kan een gericht ontwerp van stedelijk groen een dempende werking hebben. Daarnaast kan een uitgekiend rioolwaterstelsel een bijdrage leveren. Diepe plassen kunnen als zoetwaterbuffer fungeren.
De waterkwaliteit hiervan moet dus gekoesterd worden. Maatregelen zijn urgent, want de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit zijn nu al zichtbaar in het hele beheergebied, ondanks de verbeterde kwaliteit van het Rijnwater.

Contactpersoon:

Beslisschema voor de inlaat van water met blauwalgen

Het is kiezen tussen twee kwaden: rivierwater met blauwalgen inlaten of je watergangen laten verdrogen met gevolgen voor allerhande gebruiksfuncties, zoals irrigatie, veedrenking en zwemwater. In de droge zomers van 2018 en 2019 stonden veel waterbeheerders voor deze keuze. Het valt te verwachten dat door klimaatverandering dit dilemma zich steeds vaker zal voordoen.

Om de waterbeheerders houvast te geven bij het nemen van dergelijke besluiten, heeft Bureau Waardenburg in opdracht van de STOWA, in samenwerking met de zuidelijke waterschappen, een beslisschema opgesteld. Dit is gedaan op basis van de meest actuele stand van blauwalgenkennis en de huidige beheerpraktijk. Het beslisschema biedt handvatten om tot overwogen besluiten te komen, zowel in het waterbeheer als in de communicatie daaromheen. Download het beslisschema voor het inlaten van water >>

Contactpersoon: