Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Sterns met radiotags in de Voordelta
U bevindt zich hier:

GPS-loggers brengen het gebruik van habitat door sterns in kaart

Sinds 2009 voert Bureau Waardenburg intensief veldonderzoek uit aan visdieven en grote sterns in de Voordelta, het kustgebied voor Zeeland en het zuidelijke puntje van Zuid-Holland.

Dit onderzoek doen we samen met het INBO, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek te Brussel en medewerkers van Delta Project Management. Het project is onderdeel van een groter onderzoeksproject, waarin de effectiviteit wordt onderzocht van de maatregelen die genomen zijn om de nadelige effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte te compenseren.  

Loggeronderzoek periode 2012-2016

Tussen 2012 en 2016 zijn met succes jaarlijks een aantal grote sterns uit de Zeeuwse kolonies uitgerust met GPS loggers. Met deze loggers kunnen we volledige foerageervluchten en belangrijke foerageergebieden in kaart brengen. In de kolonie is een GPS ontvanger geplaatst, die telkens als een gezenderde vogel de kolonie binnenvliegt de data van het individu download. Met dit onderzoek krijgen we een beter beeld hoe de vogels de Voordelta gebruiken en welke gebieden belangrijk voor ze zijn.

De resultaten van het logger-onderzoek werd recent gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.  

Het INBO observeert ter plaatse

De vraag wat en hoeveel de sterns eten, en wat het broedsucces is, wordt in de sternkolonies bepaald door het INBO. Zij kijken vanuit schuilhutten naar een groot aantal paren sterns die in afgezette stukken (enclosures) leven. Hierdoor kunnen wij van dit deel van de jongen in de kolonie de groei volgen en bepalen we nauwkeurig het uitvliegsucces. Ook kunnen we goed zien wat voor voedsel de jongen aangedragen krijgen.  Via de analyse van uitwerpselen wordt ook het dieet van de oudervogels bepaald.   

Onderzoek 2017

Ook in 2017 hebben we weer enkele grote sterns voorzien van een GPS logger op de Scheelhoekeilanden in het Haringvliet.

Daarnaast monitoren wij in 2017 met een webcam 24/7 het reilen en zeilen in de kolonie zelf. Hiermee wordt een nog beter beeld verkregen van het broedsucces en de factoren die daar op ingrijpen, zoals predatie, verstoring en weersomstandigheden.. 

Achtergrond van het project

De Voordelta is een Natura 2000-gebied. Negatieve effecten van de Tweede Maasvlakte, die in het Natura 2000-gebied ligt, zijn elders in de Voordelta gecompenseerd met het instellen van rust- en foerageergebieden voor met name zwarte zee-eenden en twee soorten sterns. Sinds 2009 zijn wij hoofduitvoerder van het stern-onderdeel binnen het onderzoeksproject 'PMR (Project Mainport Rotterdam) monitoring natuurcompensatie Voordelta' dat de effectiviteit van de compensatiemaatregelen in beeld brengt. Projectpartners zijn Wageningen Marine Research, Alkyon, INBO en DPM. Deltares en Wageningen Marine Research zijn opdrachtgever, met Rijkswaterstaat Waterdienst als voortouwnemer/financier. 

Contactpersoon zenderonderzoek bij vogels: