Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vlieggedrag van de grutto in relatie tot windturbines
U bevindt zich hier:

Vlieggedrag van de grutto in relatie tot windturbines

Grutto

Voor de initiatiefnemers van windpark den Tol is onderzoek verricht naar het vlieggedrag van grutto's. Op grond van het veldonderzoek is bepaald hoeveel grutto's in aanvaring kunnen komen met de door hen geplande windturbines en welke maatregel mogelijk is om negatieve effecten op de lokale grutto populatie met zekerheid uit te sluiten.

Flux metingen en gedragsobservaties

In het voorjaar van 2014 is de vliegactiviteit van de grutto's in het plangebied onderzocht. Alle vliegbewegingen van grutto's zijn in het veld op kaart ingetekend en later in GIS gedigitaliseerd. Op grond van de resultaten is het aantal aanvaringslachtoffers berekend met het 'Flux Collision Model'. Daarnaast werd het individuele vlieggedrag van de grutto onderzocht. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om de flux te voorspellen wanneer de huidige omstandigheden veranderen (andere populatieomvang, andere turbineopstelling, etc).

Vliegactiviteit in ruimte, tijd en hoogte

De flux in het plangebied bleek niet gelijk in ruimte en tijd verdeeld. De locatie binnen het plangebied, de periode tijdens het broedseizoen en tijdstip op een dag blijken een significant effect op de flux te hebben. 's Nachts passeerden geen grutto's het plangebied. Weersomstandigheden waren niet significant van invloed op de flux. Gemiddeld passeerde ca. driekwart van de grutto's het plangebied in de onderste luchtlaag (lager dan 60 m). De vastgestelde actieradius bleek aanzienlijk kleiner dan vooraf aangenomen.

Flux Collision Model

Met behulp van het Flux-Collision Model van Bureau Waardenburg is voor de grutto's die nabij het plangebied van windpark Den Tol broeden voorspeld hoeveel slachtoffers er ongeveer zullen vallen als gevolg van een aanvaring met de geplande windturbines. Voor deze berekening is gebruik gemaakt van de gemeten flux. Voor zover mogelijk is de flux nader gespecificeerd naar 1) locatie, 2) seizoen, 3) tijdstip op de dag, 4) type vlucht en 5) weersomstandigheden. Tevens is informatie over de configuratie van het windpark en de afmetingen van de windturbines aan het model toegevoegd. De aanvaringskans van de grutto is gebaseerd op een referentiewindpark. Op basis van het Flux-Collision-Model is voorspeld dat grutto's uit het nabijgelegen broedgebied alleen incidenteel in aanvaring zullen komen met de geplande turbines (jaarlijks <1).

Mitigatie op maat

Om negatieve effecten op de nabijgelegen broedpopulatie van de grutto met zekerheid te kunnen uitsluiten wordt aanbevolen om de turbines op de meest risicovolle locatie en op de meest risicovolle momenten stil te zetten. De onderzoeksresultaten maken het mogelijk om een dergelijke stilstandvoorziening op maat te specificeren. Wanneer de windturbine op de meest risicovolle locatie in de incubatieperiode van de grutto's gedurende de daglichtperiode (tussen zonsopkomst en zonsondergang) wordt stilgezet dan kunnen negatieve effecten op de lokale broedpopulatie met zekerheid uitgesloten worden.

Contactpersoon: