Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Fish

Vissen

Wetten en regels  voor vissen waar waterbeheerders mee te maken (kunnen) krijgen zijn de Europese Kaderrichtlijn Water, Habitatrichtlijn, Benelux-beschikking Vismigratie, Wet natuurbescherming, Natuurbeschermingswet 1998  (o.a. Natura 2000) en het Nederlandse Aalbeheerplan.

 

Vismonitoring en advies

Als u als waterbeheerder hulp nodig heeft bij het verzamelen van de informatie die nodig is om aan deze regels en wetten te kunnen voldoen (of zelf specifieke doelen heeft gesteld), kunt u ons inschakelen.Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden zijn:

  • Wat is de visstand in een waterlichaam?
  • Welke maatregelen kan ik nemen om de visstand te verbeteren?
  • Wat is de verspreiding van (mijn doel)soorten?
  • Zijn er migratieknelpunten aan te wijzen en hoe kunnen ze worden opgelost?
  • Zijn er beschermde vissoorten waar ik rekening mee moet houden tijdens beheer en onderhoudswerkzaamheden (zoals baggeren, schonen en bouwwerkzaamheden)?
  • Wat kan ik doen voor beschermde vissoorten in mijn gebied?

Visecologie

Omdat vissen hoog in de voedselketen staan, zijn zij belangrijke graadmeters voor de biologische waterkwaliteit. De aan- of afwezigheid van bepaalde soorten geven inzicht in de kwaliteit van het gehele aquatische ecosysteem. Kennis van de visstand is daarom waardevolle informatie voor waterbeheerders. Overheden erkennen het belang van deze kennis en verplichten via wetgeving waterbeheerders de visstand te onderzoeken en te monitoren.

Wet natuurbescherming

In het kader van de Wet natuurbescherming voeren wij verspreidingsonderzoek uit naar beschermde vissoorten. Daarnaast werken we mee aan diverse provinciale visatlassen. 

Lees meer over de Atlas van zoetwatervissen van Noord Brabant

Effectstudies

Welke maatregelen moet ik nemen om de visstand te verbeteren? Wat is het effect van inrichtingsmaatregelen op de visstand? Dit zijn belangrijke vragen waar veel waterbeheerders mee zitten. Bureau Waardenburg adviseert en ondersteunt bij het beantwoorden van deze vragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de effecten van natuurvriendelijk oevers op de visstand, het gebruik van rifballen door vis in het markermeer of de verwachte KRW winst als gevolg van flexibel waterpeil.

Daarnaast doen we diverse visgerelateerde studies naar bijvoorbeeld de negatieve effecten van visserij op vogels, de voedselbeschikbaarheid van vis voor vogels of vismagenonderzoek. Voorbeelden van onze projecten kunt u vinden in onze referentielijst 2007-2012. Deze lijst is enigszins verouderd, een nieuwe is in de maak. Er zijn wel updates van de onderdelen vismigratie en KRW bemonstering.

Naar de algemene pagina over effectstudies.

Naar de pagina over vismigratie.

Contactpersoon