Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Disturbance of birds by recreational activities
U bevindt zich hier:

Literatuurstudie effecten van recreatie op vogels

We hebben bestaande informatie over de effecten van recreatie op vogels gebundeld. In het literatuuroverzicht worden de belangrijkste conclusies samengevat. Dit rapport is (ook) te downloaden via de website van Vogelbescherming Nederland. U kunt bij ons een gedrukt exemplaar bestellen voor € 25,- .

In het rapport is gepubliceerd onderzoek uit binnen- en buitenland op overzichtelijke wijze op een rij gezet, en de gerapporteerde effecten zijn kort samengevat. Het rapport geeft twee ingangen in de gevonden literatuur: enerzijds wordt voor de verschillende verstoringsbronnen de beschikbare informatie op een rij gezet, anderzijds wordt voor een groot aantal Nederlandse soorten vogels een overzicht gegeven van de voor deze soort relevante literatuur.

Recreatie kan op veel manieren effect hebben. Vogels stoppen bijvoorbeeld met foerageren, verlaten een gebied of hebben een verlaagd broedsucces. Deze effecten zijn echter lang niet altijd aan de orde.

De besproken recreatievormen zijn ingedeeld in drie groepen:

  • recreatie op land: wandelaars, honden, fietsers, gemotoriseerd verkeer, geluid, verlichting
  • waterrecreatie: motorboten, speedboten, zeilboten, kano's, roeiboten, windsurfers, kitesurfers
  • recreatie in de lucht: sportvliegtuigen, ultralights, helikopters, zweefvliegtuigen, hanggliders, paragliders, hete-luchtballonnen

 De consequenties van verstoring voor vogels worden besproken in een apart hoofdstuk:

  • Gevolgen van verstoring op fysiologie, gedrag, voedselbehoefte, energiehuishouding, reproductie&overleving
  • Verschillen in verstoringsreactie tussen vogels (risico van predatie, voedselbehoefte, alternatieve voedselgebieden
  • Verschillen tussen verstoringsbronnen (intensiteit, duur en frequentie van verstoring, voorspelbaarheid
  • Gewenning
  • Verstoringsgevoeligheid wordt berekend aan de hand van een aantal voorspellende parameters. 

Om in te schatten wat het effect is van recreatie in een bepaalde situatie, spelen verschillende factoren een rol. Zo is de afstand tussen recreant en vogel van belang, maar ook de intensiteit en het type recreatie (lopen of varen) en hoe voorspelbaar de recreant zich gedraagt. De mate van verstoringsgevoeligheid verschilt bovendien per soort en varieert met het seizoen. Door rekening te houden met deze aspecten, kunnen negatieve effecten van recreatie worden beperkt.

Meer informatie op deze website onder Vogels en verstoring.

Contactpersoon: