Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Coastal and Seabird Research
U bevindt zich hier:

Onderzoek naar kust- en zeevogels

Zeevogels in het Nederlandse deel van de Noordzee

Het Nederlandse deel van de Noordzee is van groot belang voor grote aantallen doortrekkende en overwinterende zeevogels (o.a. duikers, zee-eenden, alkachtigen, noordse stormvogels en drieteenmeeuwen). Daarnaast komen binnen Nederland internationaal belangrijke kolonies van kustbroedvogels voor, waaronder grote sterns en kleine mantelmeeuwen.

Zeevogelonderzoek Bureau Waardenburg

Wij voeren in het kader van verschillende projecten onderzoek uit naar de ecologie en verspreiding van zeevogelsoorten in de Nederlandse kustwateren. Waarnemingen worden uitgevoerd vanaf schepen, vanuit het vliegtuig, vanaf de kust en met behulp van radar. We zijn met name betrokken geweest bij onderzoek naar de effecten van een mogelijk vliegveldeiland in de Noordzee, windparken off shore (Windparken bij Egmond) en de uitbreiding van de Maasvlakte (PMR Project Mainport Rotterdam; ecologische baseline studie en de effectmeting van de Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte in de Voordelta).

Toepassing van zeevogelonderzoek in effectstudies als MER's

Door het samenbrengen van waarnemingen van zeevogels en hun gedragingen (volgens internationaal standaard telmethoden cf. ESAS, European Seabird At Sea) en fysische en ecologische parameters, zoals de aanwezigheid van geschikt voedsel, troebelheid van het water en het zoutgehalte, wordt inzicht verkregen in bepalende factoren voor deze soorten. Een deel van de projecten is/wordt uitgevoerd in samenwerking met IMARES; o.a. onderzoek naar het voorkomen van pelagische vis door middel van echosurvey. De kennis die dit soort onderzoek oplevert wordt gebruikt bij effectinschattingen, bijv. bij plannen voor off shore windparken en zandwinning.