Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Vegetation mapping using remote techniques
U bevindt zich hier:

Vegetatiekartering op basis van luchtfoto-interpretatie

Vegetatiekarteringen (incl. habitattypenkarteringen) en structuurkarteringen voor RWS-CIV, op basis van luchtfoto-interpretatie

In 1984 is door de regionale Waddenzeedirecties van Rijkswaterstaat in samenwerking met de Meetkundige Dienst het monitoringsprogramma VEGWAD opgezet, met als doel de vegetatieontwikkeling op de kwelders en in de duinen van het Waddengebied en de schorgebieden van Zuidwest Nederland periodiek te volgen. Door Bureau Waardenburg zijn de afgelopen decennia veel van dit soort karteringen uitgevoerd, zie Overzicht kwelderkarteringen RWS-CIV.

Het VEGWAD-programma is onderdeel van het MWTL programma (Monitoring der Waterstaatkundige Toestand des Lands). U kunt hierover meer lezen op de website van RWS.

Bij de karteringen zijn de volgende fasen te onderscheiden:

1. interpretatie luchtfoto's volgens de Oude Grenzen methode via een DFS

Tijdens de luchtfoto-interpretatie wordt veelal gebruik gemaakt van false colour orthofoto's met een hoge resolutie. De luchtfoto's overlappen elkaar zodat ze geschikt zijn om stereoscopisch te analyseren. De luchtfoto's worden door Bureau Waardenburg geschikt gemaakt om ze in het Digitaal Fotogrammetrisch Systeem (DFS) in te laden. Tijdens de interpretatie wordt gebruik gemaakt van de Oude-Grenzen methode (Janssen & Van Gennip, 2000). Volgens deze methode worden grenzen van de voorgaande kartering als uitgangspunt genomen en worden alleen grenzen gewijzigd als er duidelijke veranderingen zichtbaar zijn. 

 

2. veldwerk (inventarisatie vlakken en maken opnamen)

 

3. classificeren van vegetatie opnamen

De in Turboveg ingevoerde opnamen worden na kwaliteitscontroles uitgevoerd naar een Excel tabel. Voor de rapportage worden afzonderlijk per kwelderzone classificatietabellen opgemaakt.

4. herinterpretatie

Vervolgens worden de vlakbeschrijvingen vertaald naar een definitieve vlakinhoud, bestaande uit vegetatietypen met bedekkingswaarden en in een matrixlegenda verwerkt. De matrix is geordend van pionierzone via lage-, middenhoge-, brakke en hoge kwelder naar nitrofiele zone en GST-typen. Elk vlak krijgt vervolgens een legendacode welke uit de landschapszone en een volgnummer bestaat. Vanuit deze matrix wordt de vegetatiekaart vervaardigd, alsmede de afgeleide kaarten bepaald, te weten: landelijk bedreigde vegetaties (Rode lijsttypen), Habitattypen, Kaderrichtlijn watertypen, vegetatiestructuur en TMAP-vegetaties. 

5. kaartvervaardiging en rapportage

De resultaten van de kartering worden in een rapportage toegelicht. Vegetatiekaarten en afgeleide kaarten vormen een belangrijk onderdeel hiervan.

De bestanden worden uiteindelijk ontsloten via de RWS Geodatabase, welke de basis vormt voor de Mapviewer op internet. Alle standaard ArcGIS functionaliteiten -zoals exporteren naar een shapefile- zijn bij de Geodatabase aanwezig. Iedereen met toegang tot ArcGIS kan hierin ook analyses uitvoeren.

Voor meer informatie over vegetatiekartering op basis van luchtfoto-interpretatie kunt u contact opnemen met: