Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Stikstofdepositie bouw windmolens
U bevindt zich hier:

Energietransitie, windmolens en stikstofdepositie


Hoewel de stikstofuitstoot bij de bouw van windparken ruimschoots wordt gecompenseerd door de productie van groene stroom, is vaak een vergunning nodig vanwege het effect van de stikstof op natuurgebieden. Bureau Waardenburg heeft veel ervaring met de ecologische beoordeling van de stikstofdepositie op naastgelegen Natura 2000-gebieden.

Ecologische beoordeling Rivierengebied.

Voor de beoordeling van diverse windparken in het Rivierengebied zijn de gebiedsanalyse en het Natura 2000-beheerplan geraadpleegd. Voor sommige belaste leefgebieden, die aangewezen zijn voor zeldzame broedvogels, zoals de kwartelkoning en watersnip, bleek dat stikstofdepositie geen rol speelt. Dit was namelijk al in de gebiedsanalyse vastgesteld. De tijdelijke, zeer geringe depositie heeft dan dus geen effect op de instandhoudingsdoelen van deze broedvogels. Met deze conclusie bleek in die gevallen een vergunning niet nodig en kon volstaan worden met een ecologische voortoets.

In andere gevallen zijn de belaste gebieden in het veld onderzocht en werd wel een goed onderbouwde vergunning aangevraagd. Die werd door het bevoegd gezag ook vlot toegekend waardoor met de realisatie van de windturbines gestart kan worden.

Meer informatie?

 

Windpark Rivierengebied