Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Stikstof
U bevindt zich hier:

Effecten van stikstofuitstoot voorkomen

Natura2000 gebied

 

Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is er een situatie ontstaan die (op voorhand) vrijwel geen extra stikstofuitstoot meer mogelijk maakt. Dat is echter nog niet alles: vergunningverleners, dus Provincies en Omgevingsdiensten, zijn zeer beducht geworden voor juridische problemen. Het aantonen dat er geen schade ontstaat aan natuurwaarden als gevolg van stikstof moet daardoor aan zeer hoge standaarden voldoen en juridisch vrijwel waterdicht zijn.

Vooral dit aspect maakt dat vergunningverlening op dit moment zeer moeizaam gaat. We kunnen echter op dit punt bogen op de nodige successen en we zitten vooraan bij nieuwe beleidsontwikkelingen.

Heldere onderbouwing van maatregelen en regels

Niet voor niets waren we nauw betrokken bij het opstellen van Vuistregels voor bouwprojecten, het Advies drempelwaarde stikstofdepositie en een Handreiking Voortoets voor initiatiefnemers.

Voor u kunnen we ook de weg wijzen in het doolhof en helder onderbouwen hoe we effecten van stikstofuitstoot kunnen voorkomen.

  • Zorgen dat er geen stikstofverbindingen geproduceerd worden, bijvoorbeeld werken met elektrisch materieel of met prefab bouwwerken.
  • Zorgen dat er zo weinig stikstof geproduceerd wordt, dat er geen berekenbare hoeveelheid op kwetsbare natuur terecht komt: modern materieel, blauwe diesel, GTL of andere emissiearme brandstoffen, aanpassen aanvoerroutes.
  • Toetsen of een zeer geringe bijdrage aan de stikstof die op de natuur terecht komt, geen negatief effect heeft. Dit is de ecologische voortoets.
  • Maatregelen nemen om de bijdrage aan de stikstof die op de natuur terecht komt te verminderen.
  • Beoordelen of er rekening houdend met aanpassingen of maatregelen een negatief effect is op de natuur. Dit is de Passende Beoordeling. Vergunningprocedure is altijd nodig.
  • Tenslotte is nog compensatie mogelijk van beschadigde natuur, maar dat kan alleen in bijzondere gevallen van geen alternatieven, groot maatschappelijk belang en zekerheid van succes van de nieuwe natuurontwikkeling. Het gaat dan om projecten zoals bijvoorbeeld dijkversterkingen.

Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat:

Wij zijn nauw betrokken bij het opstellen van vuistregels voor bouwprojecten, het advies drempelwaarde stikstofdepositie en een handreiking voortoets voor initiatiefnemers. Zie www.stikstof.info voor het laatste nieuws.