Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Specialist Bird Research
U bevindt zich hier:

Innovatief ecologisch onderzoek

Onderzoek naar gebiedsgebruik en vliegbewegingen van vogels

Naast het inventariseren en monitoren van vogels in Nederland en daarbuiten, voeren we specialistisch vogelonderzoek uit. Een specialisatie van Bureau Waardenburg is het onderzoek naar gebiedsgebruik en vliegbewegingen van vogels. Daarbij worden verschillende typen technische instrumenten ingezet, naast ook speciaal ontwikkelde visuele waarnemingsprotocollen.

Radar

Zo maken wij veelvuldig gebruik van radar om aantallen, vlieghoogte en vliegpaden van vogels te kunnen bestuderen. Dit onderzoek vindt veelal plaats in het kader van mogelijke effecten van windturbines. Ook andere technieken om vogels te volgen worden gebruikt, met name verschillende soorten zenders en dataloggers.

Radiozenders en GPS-loggers

Radio-tags worden bij kleine vogelsoorten gebruikt om de aanwezigheid van vogels in kaart te brengen en gedragsactiviteiten vast te leggen. Hierbij worden de gezenderde dieren opgespoord met antennes die in een kolonie kunnen worden aangebracht, maar ook in het veld met de hand of vanuit een vliegtuig bedient kunnen worden. Voor grotere soorten is het mogelijk dit soort onderzoek te doen met behulp van GPS-loggers die op zeer nauwkeurige schaal een exacte GPS positie kunnen opslaan. Deze gegevens kunnen op afstand uitgelezen worden via ontvangststations.

Satellietzenders en geolocatoren

Voor het bestuderen van lange afstandtrek kan er gebruikt worden gemaakt van satellietzenders. Medwerkers van Bureau Waardenburg hebben veel ervaring met het gebruik van deze instrumenten op bijvoorbeeld purperreigers en roerdompen. Voor kleinere soorten is het mogelijk om lange afstandtrek te bestuderen met Geo loggers. Ruime kennis en ervaring is beschikbaar binnen Bureau Waardenburg.

Een ander terrein van specialisatie is het broedecologisch onderzoek waarbij broedsuccesmetingen en groei van jonge vogels inzicht geven in de ontwikkelingen van een populatie. We bestuderen op deze manier meeuwen en verschillende soorten sterns in uiteenlopende habitats in Nederland.

Naar inventariseren en monitoren van vogels.

Voor nadere informatie over specialistisch vogelonderzoek kunt u contact opnemen met:

 

Onderzoek vliegsnelheid grote sterns

In foerageergebieden lopen grote sterns een veel kleiner risico op aanvaringen dan in gebieden waar ze heen en weer vliegen tussen de kolonies. Dit ge...

Grote sterns uit de Delta

Grote sterns van de Delta wordt voorzien van een kleurring. Deze studie is ge´nteresseerd in populatiedynamica en hoe plaatstrouw juvenielen en adulte...

Zwarte zee-eend verspreiding

Zwarte zee-eenden overwinteren in Nederland, en verblijven normaliter vooral ten noorden van de oostelijke Waddeneilanden, en in mindere mate in de Vo...

Proefopstelling PTZ-webcam voor (water)vogeltellingen

In 2018 gaan we met de PTZ-webcam op verschillende plaatsen vogeltellingen uitvoeren. Om te onderzoeken wat de mogelijkheden van de webcam zijn voor d...

Vogelonderzoek met Laser Rangefinder

De Laser Rangefinder is een verrekijker die met behulp van een fijngevoelige laser de afstand, hoogte en richting van een object (vogel) kan meten. Vi...

Pelagisch visonderzoek onder sterns

Onderzoekers van Bureau Waardenburg willen weten wat grote sterns op zee eten. Bureau Waardenburg heeft een methode ontwikkeld om in de bovenste water...

Kust- en zeevogel onderzoek

De Noordzee is van groot belang voor doortrekkende en overwinterende zeevogels (o.a. duikers, zee-eenden, alkachtigen, noordse stormvogels en drieteen...

Vogelonderzoek met geo loggers

Onderzoek, ontwikkeling van techniek, vangen van vogels en data-analyse om de trekroute van vogels mbv geo loggers te bepalen levert opmerkelijk resul...

Bepalen trekroute noordse sterns mbv geolocators

Onderzoek naar de trekroute van Nederlandse noordse sterns leverde spectaculair resultaat op. Ze vliegen via AustraliŰ naar de Zuidpool.

GPSlogger onderzoek bij aalscholvers

In april 2012 zijn wij gestart met GPS-loggers om de vliegbewegingen en gebiedsgebruik van aalscholvers in de Voordelta in kaart te brengen. Deze voge...

Kleine mantelmeeuwen gevolgd met GPSloggers

GPS loggers worden met een soort rugzakje aan een vogel bevestigd. De apparaatjes laden hun batterijen op via zonnepaneeltjes op de bovenkant. Op vast...

Vogelonderzoek met satellietzenders

In juli 2007 is een start gemaakt met het uitrusten van enkele purperreigers met een satellietzender. Op 17 april 2010 werden voor het eerst in Nederl...

Sterns met radiotags in de Voordelta

In 2010 is twee seizoen lang intensief veldonderzoek gedaan naar visdieven en grote sterns in de Voordelta. In navolging van 2009 is ook in 2010 het g...