Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Sierra Leone
U bevindt zich hier:

Sierra Leone: Balans tussen natuurbehoud en economie

 

Net als in veel andere Afrikaanse landen staan ook in Sierra Leone natuurlijke hulpbronnen, zoals bossen en biodiversiteit, al decennia onder druk door niet-duurzaam gebruik. Dit leidt tot aantasting van het milieu en de natuurlijke leefomgeving. De uitdaging is dan ook om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken zodat het voortbestaan van mens, plant en dier op lange termijn gewaarborgd zijn. 

Cacao-plantage

 

Opdrachtgever


 

Low-impact agroforestry en cacaoteelt

Met dit type agroforestry wordt al op voorhand op verschillende wijzen rekening gehouden met de natuurlijke omgeving. Er wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en kunstmatige bemesting en  er is geen sprake van een monocultuur: de jonge cacaoboompjes worden tussen grotere, bestaande bomen geplant, die ook noodzakelijk zijn voor een zekere schaduwwerking. Rondom de cacaobomen worden echter wel kruiden, struweel en kleinere bomen verwijderd. Tot slot wordt 30% van het gehele gebied niet gebruikt voor cacaoteelt: in dit deel van het reservaat kan het bos zich ongestoord en natuurlijk ontwikkelen.      

In samenwerking met de University for Agriculture in Njala onderzocht het specialistenteam de effecten van deze Cocoa Gardens op bodem, water, natuur (biodiversiteit) en op tal van sociale aspecten, zoals draagvlak bij overheid, bestuurders en lokale bevolking, werkgelegenheid en gezondheid. Het veldwerk bestond uit ecologische onderzoeken in en rond de geplande plantages en omgeving, evenals het raadplegen van een breed scala aan belanghebbenden, experts en literatuur.

Resultaten

Hoewel de cacaoplantages niet worden aangelegd in oorspronkelijk en waardevol regenwoud, maar vooral in secundair bos, zijn er ten opzichte van de huidige situatie in ecologisch opzicht wel negatieve effecten op de natuur en biodiversiteit te verwachten. Echter zijn op termijn de te verwachte negatieve effecten op bevolking, bodem, water, natuur en biodiversiteit velen malen gunstiger dan bij een verwachte autonome ontwikkeling. 30% van de primaire bossen geniet totale bescherming en in het overige deel worden grote bomen behouden en op een meer verantwoorde manier geteeld. Tijdens autonome ontwikkeling zouden deze gebieden vrijwel zeker ten prooi vallen aan totale ontbossing.
Wat betreft de sociale aspecten is het maatschappelijk draagvlak hoog en draagt het project in belangrijke mate bij aan werkgelegenheid, welzijn en onderwijs van de lokale bevolking. Het initiatief wordt lokaal dan ook met open armen ontvangen.

Het rapport heeft ruimte voor een groot aantal aanbevelingen en maatregelen ter verbetering van lokale leefomstandigheden en behoudt van bijzondere natuurwaarden.

Contactpersoon: