Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Gewasschade door nijlganzen
U bevindt zich hier:

Gewasschade door nijlganzen

Nijlganzen (foto: Martin Bonte)

Nijlganzen zijn graseters bij uitstek. In Nederland komen thans ongeveer 50.000 ex. voor. De vraag is of dit aantal vogels tot schade aan landbouwgewassen kan leiden en hoe groot deze dan is. In opdracht van het Faunafonds is deze vraag door Bureau Waardenburg beantwoord.

Nijlganzen genieten geen wettelijke bescherming. Dit betekent dat gewasschade door deze soort niet wordt getaxeerd en niet wordt vergoed. Informatie over schade in het verleden ontbreekt daardoor; dit in tegenstelling tot schade door soorten als grauwe gans en kolgans. Om de gestelde vraag te beantwoorden is op basis van de dagelijkse energiebehoefte van de soort een schatting gemaakt van de dagelijkse consumptie van gras. De dagelijkse energiebehoefte vertoont een direct verband met het lichaamsgewicht van een soort. Dezelfde berekening is gedaan voor grauwe gans. Vervolgens zijn schadecijfers van grauwe gans van de afgelopen tien jaar geanalyseerd. Deze cijfers zijn in verband gebracht met de aantalsontwikkeling van grauwe gans in de beschouwde periode. De theoretische berekening van voedselopname door grauwe gans is in verband gebracht met de in het veld vastgestelde schade.

Van nijlgans en grauwe gans zijn lichaamsgewicht en talrijkheid bekend. Op basis hiervan is samen met de uitkomsten van bovengenoemde rekensommen  een schatting  gegeven van de schade die 50.000 nijlganzen veroorzaken. Een enkele nijlgans consumeert op jaarbasis bijna 100 kg droge stof. Dit leidt op basis van marktprijzen droge stof tot een schadebedrag dat rond een half miljoen euro ligt. Nu leidt niet iedere hap gras tot werkelijke schade. Het werkelijke schadebedrag zal daardoor lager liggen, maar nog altijd substantieel zijn.

Het rapport is te downloaden via de website van het faunafonds.

Contactpersoon: