Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Rustgebieden voor watervogels
U bevindt zich hier:

Rustgebieden voor watervogels

Monitoring van de rietoevers.

 

Noodzaak tot instellen van rustgebiedenTellen en metenWatervogels, recreatie en rustgebieden

Na aanleg worden de rustgebieden door grote aantallen watervogels gebruikt. Met name aan oever gebonden vogels maken veelvuldig gebruik van de rustgebieden, waaronder grondeleenden. Doelsoorten zoals smient, krakeend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend en slobeend maken meer gebruik van de rustgebieden dan van het open water. Voor duikeenden is statistisch aangetoond dat er een negatief effect is van waterrecreanten op de aantallen. Er zijn aanwijzingen dat de rustgebieden voor kuifeend fungeren als uitwijkgebied, nadat vogels op het open water zijn verstoord door waterrecreanten. Zowel in de rustgebieden als in de referentiegebieden is de bedekking van waterplanten afgenomen. De afname in de rustgebieden is echter sterker dan in de referentiegebieden. Mogelijk dat in de rustgebieden meer slib en fijn materiaal bezinkt, waardoor het milieu voedselrijker wordt. Daarnaast kunnen algen mogelijk ook sneller groeien in stilstaand water achter een vooroever, waardoor het doorzicht afneemt. De rustgebieden hebben weinig tot geen effect op de kwaliteit en omvang van de rietoevers.

Contactpersoon: