Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Rustgebieden voor watervogels
U bevindt zich hier:

Rustgebieden voor watervogels

 

In de Veluwerandmeren heeft Bureau Waardenburg vijf jaar lang onderzocht wat het effect is van het instellen van rustgebieden op watervogels, waterplanten en rietoevers.
Worden watervogels door waterrecreanten verstoord, wijken ze daarbij uit naar de rustgebieden en hoe ontwikkelt de rietoever en de vegetatie (onder water) na aanleg van de vooroever? 

Noodzaak tot instellen van rustgebieden

Tellen en meten

Watervogels, recreatie en rustgebieden

Na aanleg worden de rustgebieden door grote aantallen watervogels gebruikt. Met name aan oever gebonden vogels maken veelvuldig gebruik van de rustgebieden, waaronder grondeleenden. Doelsoorten zoals smient, krakeend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend en slobeend maken meer gebruik van de rustgebieden dan van het open water. Voor duikeenden is statistisch aangetoond dat er een negatief effect is van waterrecreanten op de aantallen. De rustgebieden voor kuifeend fungeren als uitwijkgebied, nadat vogels op het open water zijn verstoord door waterrecreanten.

Zowel in de rustgebieden als in de referentiegebieden is de bedekking van waterplanten afgenomen. De afname in de rustgebieden is echter sterker dan in de referentiegebieden. Mogelijk dat in de rustgebieden meer slib en fijn materiaal bezinkt, waardoor groeicondities voor waterplanten minder geschikt worden. Daarnaast groeien algen mogelijk sneller in stilstaand water achter een vooroever, waardoor het doorzicht afneemt. De rustgebieden hebben weinig tot geen effect op de kwaliteit en omvang van de rietoevers.

Contactpersoon: