Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Publications
U bevindt zich hier:

Publicaties

Door het werk dat elk jaar verzet wordt in opdrachten en door investeringen in onderzoek van het bureau en medewerkers zelf, is een schat aan kennis en ervaring opgebouwd. Soms is deze kennis relatief onbekend en ook voor anderen interessant. Medewerkers leggen de kennis dan vast in een artikel. Hier vindt u een aantal van deze publicaties.

Op Griend gaat de Natuur voor

Minispecial over Griend in de Levende Natuur. Griend is bijzonder. De natuur gaat er vo?o?r de mens. Al 104 jaar is dit gei?soleerde eiland middenin d...

Tijdelijke natuur scoort

Martin Melchers en Gerard Smit schrijven in het tijdschrift Milieu over hoe op braakliggende terreinen vaak waardevolle natuur ontstaat en hoe dat jui...

Het Flux-Collision Model voor de berekening van aantallen vogelslachtoffers bij windturbines

In een publicatie in Ecological Modelling hebben we twee modellen voor het berekenen van aantallen aanvaringsslachtoffers vergeleken. ...

Plastics in zeezoogdieren

De rapportage van de potvis die begin december vorig jaar aanspoelde in Domburg is afgerond. In opdracht van het Ministerie van LNV is er onderzoek ge...

Fytoplankton en de geschiedenis van de kust

Vakartikel over de monitoring van fytoplankton en wat daaruit blijkt over de geschiedenis van de kust. Alle gegevens uit het programma ĎMonitoring Wate...

Plastics in magen bruinvissen

Wetenschappelijk artikel over voor de opname van plastics door bruinvissen en een standaardmethode hoe dat te meten. Het blijkt dat ongeveer 15% van ...

Schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren

In dit artikel kunt u lezen over maatregelen om schade aan vissen te voorkomen bij baggeren en schonen. Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift...

Kleinste egelskop in Drenthe

Kleinste egelskop na ruim een halve eeuw terug in de kop van Drenthe. Afgelopen zomer door Bureau Waardenburg aangetroffen tijdens de uitvoering van e...

De Groene Motor

Samenwerking nodig voor ecologische waterkwaliteit. Publicatie in Land + Water, Vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici over De Groene...

Veldgids wilde planten en dieren gemeente Zeist

Veldgids wilde planten en dieren van de gemeente Zeist 'Voor altijd groen'. Beschrijvingen en foto's van in de gemeente Zeist voorkomende wilde soorte...

De zingende berm

De zingende berm. Artikel in Vakblad Groen over hoe rekening te houden met sprinkhanen bij beheer van openbaar groen.

Vliegbewegingen van vogels boven de Noordzee

Binnenkort publiceert Bureau Waardenburg een artikel over vliegbewegingen van vogels boven de Noordzee in Ibis, het gerenommeerde tijdschrift van de B...

Visatlas Zuid-Holland

De nieuwe atlas 'Vissen in Zuid-Holland' is uit. Bureau Waardenburg en stichting RAVON hebben vanaf 2010 gewerkt aan de totstandkoming van deze visa...

Vleermuistorens - en kasten

In dit artikel in tijdschrift De Levende Natuur wordt ingegaan op de kansen en risico's bij het compenseren van verblijfplaatsen van vleermuizen die v...

Afbraak doet leven

Artikel over de voedselkringloop van de natuur in de stad. Door verwijderen van maaisel en herfstblad ontbreekt in de stad vaak de afbraakfase. Als we...

Eerste waarnemingen van bloedzuiger Piscicola siddalli in BelgiŽ en Nederland

Wetenschappelijk artikel over de ontdekking van een voor Nederland en BelgiŽ nieuwe bloedzuiger Piscicola siddalli (Hirudinea: Piscicolidae) van Menno...

Gaffellibel bij de Dommel, Noord-Brabant

De Gaffellibel is voor het eerst waargenomen bij de Dommel, in Noord-Brabant. Wetenschappelijk artikel over onderzoek naar de gaffellibel.

Vegetatieonderzoek met drone

Artikel in Trouw, TEKST MONICA WESSELING - 16/10/13
'Natuur onderzoeken met een drone scheelt ecoloog moeilijk veldwerk.'

Hoe biodivers is uw wijk?

Groene wijken zijn aantrekkelijk voor mensen en goed voor de biodiversiteit. De verschillende inrichtingsmaatregelen leveren echter niet evenveel verh...

Mitigatie en compensatie binnen de Flora- en faunawet: vleermuiskasten als casestudy

Artikel over het gebruik van vleermuiskasten bij mititgatie en compensatie in het Flora- en faunawet Journaal.

Braak: ongeorganiseerde natuurbeleving

Artikel in Stadswerk Magazine over het nut van braakliggende terreinen in de stad.

Veldgids exoten

Veldgids Exoten:
-determinatie
-verspreiding
-aantallen
Menno Soes (Bureau Waardenburg) is mede auteur.

De Oogstcarrousel

Artikel in Stadswerk over het Oogstbaar landschap.

Tellen van zeezoogdieren vanaf platforms

Sinds 2003 zijn onderzoekers van Bureau Waardenburg vele velddagen aanwezig geweest op offshore platforms. Hier ontwikkelden wij verschillende methode...

Artikel in Duin over herinrichting Noordoosterkanaal

Artikel in magazine Duin van Stichting Duinbehoud over de herinrichting van het Noordoosterkanaal.

Nieuwe borstelworm voor Nederland en Europa

Vondst exoot uit Noord-Amerika: Limnodrilus tortilipenis, nieuwe borstelworm voor Nederland en voor Europa. Gedetermineerd door Bureau Waardenburg en ...

Coole bloemkoolwijk

In het artikel 'Hoe wordt de bloemkoolwijk 'cool'?' in het magazine van Stadswerk, is te lezen hoe de bloemkoolwijk aantrekkelijker gemaakt kan worden...

Artikel Rooilijn over generieke ontheffing

Artikel in het tijdschrift 'Rooilijn' over de generieke ontheffing van de Flora- en faunawet van Haven Amsterdam voor Westpoort.

Bloeiend sportpark

Artikel in magazine van Stadswerk over hoe de biodiversiteit en de belevingswaarde van sportparken kan worden verhoogd.

Biogeosciences: Tree height integrated into pantropical forest biomass estimates

Boom hoogte geÔntegreerd in biomassa schattingen van pantropisch bos

Boek Nederlandse Rivierkreeften

Menno Soes (Bureau Waardenburg) heeft 'De Nederlandse rivierkreeften (Astacoidea & Parastacoidea)' geschreven. Dit boek biedt meer dan alleen een det...

Nieuwe vondsten van Dixa Nebulosa in 2011

Artikel over twee nieuwe vondsten van larven van Dixa Nebulosa in 2011.

Publicatie over KRW-Intercalibratieproces voor Angiospermen

Wetenschappelijke publicatie over het KRW-Inter- calibratieproces voor Angiospermen (zeegras, kwelders en macroalgen) waarbij de classificatie van de ...

Two new exotic snail species for the Dutch fauna

Two articles about non-native snails in The Netherlands. 1. Viviparus acerosus, a new exotic snail species for the Dutch fauna (2009). 2. Bellamya chi...

Randeffecten snelwegen op vleermuizen

In Nederland wordt jaarlijks geÔnvesteerd in vleermuisonderzoek in het kader van de aanleg en verbreding van rijkswegen. Maar weten we eigenlijk wel g...

Monitoring amfibieŽn poelen Ede

Artikel in Ravon over onderzoek naar amfibieen in poelen in de gemeente Ede.

Ecologisch bermbeheer, Bionieuws 17 september 2011

Wegbermen vormen een leefgebied voor flora- en fauna en hebben daardoor een natuurfunctie. Om die reden wordt door.....

Duikers en vleermuizen

Martijn Boonman onderzocht het gebruik van duikers door vleermuizen. Hij publiceerde erover in tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging.

Urban development and the natterjack toad

De rugstreeppad is een internationaal strikt beschermde soort die in Nederland weliswaar op de Rode Lijst staat maar regelmatig opduikt bij stadsontwi...

Nature: CO2 uitstoot geabsorbeerd

Wereldwijd ontrekken tropische bossen ca. een vijfde van alle CO2 die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen.

Twee nieuwe soorten voor Nederland in 2008: een borstelworm en een dansmug

Artikel over de ontdekking van twee nieuwe macrofaunasoorten in Nederland in 2008: borstelworm en een dansmug. Macrofaunanieuwsmail 86, 2009.

Trendberekening bij het Meetnet AmfibieŽn

Voor het berekenen van trends zijn niet alleen statistische technieken nodig, maar ook kennis van de ecologie en verspreiding van de soorten. Alleen d...

Veldgids invasieve waterplanten in Nederland

Bureau Waardenburg en Communicatie-bureau De Lynx hebben een herkenningsgids voor invasieve waterplanten gemaakt in opdracht van het Ministerie van LN...

AmfibieŽn op loopstroken onder rijkswegen

Artikel nav onderzoeken naar effectiviteit als passage van loopplanken onder kunstwerken voor amfibieŽn.

Offshore windenergie: effecten op vogels

Artikel in De Levende Natuur over effecten op vogels van windmolenparken op zee.

De opmars van de zuidelijke boomsprinkhaan

Lees over de opmars van de zuidelijke boomsprinkhaan in het artikel 'Opmars van de zuidelijke boomsprinkhaan Meconema meridionale in Nederland (Orthop...

Publicatie effectiviteit bodemhappers

Publicatie van Wouter Lengkeek, Sietse Bouma (beiden Bureau Waardenburg) en Bas van der Wal (STOWA) in vakblad H2O over effectiviteit van bodemhapper...

Succes voor de rugstreeppad in Boekelermeer Zuid

In een artikel in het tijdschrift 'Groen' wordt beschreven hoe de de compensatie van natuur op een bedrijventerrein wordt gevolgd. De rugstreeppad pr...

Collision risk of birds with modern large wind turbines

Article about a study of the collision rate of birds with modern, large 1.65 MW wind turbines in three wind farms in The Netherlands during three mont...

Exotische rivierkreeften, een oprukkend probleem?

Artikel in De Levende Natuur over de opmars en effecten van exotische rivierkreeften.

Nationaal monitoring programma amfibieŽn

In dit artikel worden de doelstelling en opzet van het landelijk programma NEM Meetnet AmfibieŽn beschreven en de resultaten na 8 jaar monitoring. Het...

KRW-toetsingskader ecologie in de praktijk

Artikel toetsingskader ruimtelijke ingrepen KRW, MIRT toets, BKMW

Oeverzwaluwen: vaste verblijfplaatsen voor flexibele soort?

In het laatste nummer van Journaal Flora en Fauna beschrijven we hoe flexibeler omgesprongen zou kunnen worden met oeverzwaluwen in de praktijk in het...

Heeft een rugstreeppad een vaste rust- en verblijfplaats?

De interpretatie van de term 'Vaste rust- en verblijfplaatsen' uit artikel 11 van de Flora- en faunawet is regelmatig aanleiding voor (juridische) dis...

Publicaties