Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Procesindicatoren PAS-gebieden
U bevindt zich hier:

Hoe meet je het resultaat van de herstelmaatregelen van de PAS?

Voor de negen PAS-gebieden van de Provincie Zuid-Holland hebben we de procesindicatoren uitgewerkt. Aan de hand van deze indicatoren kan het effect van de herstelmaatregelen gemonitord worden.

De monitoringspakketten zijn tot stand gekomen tijdens uitgebreide workshops met alle betrokken gebiedsbeheerders, de Provincie en Alterra. 

Herstelmaatregelen stikstofgevoelige habitattypen in de PAS

In de PAS (Programmatisch Aanpak Stikstof) zijn Natura 2000-gebieden opgenomen, waarbinnen stikstofgevoelige habitattypen te maken hebben met overbelasting door stikstof. De PAS voorziet in een pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. 

Maar hebben deze maatregelen het beoogde effect?

Het is noodzakelijk om te monitoren of de genomen herstelmaatregelen leiden tot het gewenste ecologisch herstel. Om die reden is er een systematiek met procesindicatoren ontwikkeld. Er zijn door Alterra vier typen procesindicatoren aangewezen waarmee de effecten op korte termijn kunnen worden gemeten: Remote Sensing, abiotische metingen, vegetatie en indicatorsoorten.

De Provincies staan voor de opgave deze systematiek gebieds-specifiek uit te werken. Voor elk betrokken gebied dient per habitattype/herstelmaatregel-combinatie een concrete uitwerking gemaakt te worden van een procesindicator. De procesindicatoren dienen geschikt te zijn om reeds na drie jaar inzichtelijk te maken of de genomen herstelmaatregelen kunnen leiden tot ecologisch herstel.

Procesindicatoren PAS-gebieden provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft ons gevraagd de procesindicatoren uit te werken, specifiek voor de negen PAS-gebieden waarvoor Provincie Zuid-Holland de trekker is. Deze uitwerking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de betrokken gebiedsbeheerders. Wilt u meer weten over hoe we dat gedaan hebben, neem dan contact op met Hester Soomers.

Contactpersoon uitwerking procesindicatoren voor PAS-gebieden: