Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

MER Integrale Inrichtingsvisie Veluwerandmeren
U bevindt zich hier:

Passende beoordeling tbv MER Integrale Inrichtingsvisie Veluwerandmeren

In het kader van de Integrale Inrichtingsvisie Veluwerandmeren (IIVR) heeft Bureau Waardenburg in 2006 een Passende Beoordeling opgesteld ten behoeve van het MER voor drie projecten voor de verbreding en verdieping van de recreatieve vaargeul door het Wolderwijd en het Veluwemeer. We hebben onderzocht wat de effecten zijn van de drie  projecten en alternatieven op de natuurwaarden zelf, en wat de cumulatieve effecten op deze waarden zijn van alle IIVR-maatregelen tezamen en relevante autonome ontwikkelingen.

Onderzocht zijn de belangrijkste te verwachten effecten van de maatregelen uit het IIVR-pakket op het voorkomen van de plant- en diersoorten en habitattypen in de Veluwerandmeren. Deze hebben via de aanwijzing van deze meren als Natura 2000 gebied een bijzondere beschermde status verkregen. Het gaat  zowel om de effecten van de individuele maatregelen als om het effect van het totaal aan maatregelen. Deze inschattingen hebben we gemaakt op basis van kennis over de relaties tussen doorzicht, waterdiepte en de kans op het voorkomen van waterplanten en tussen waterdiepte en voedselbeschikbaarheid voor vogels en op basis van een inschatting van de extra verstoring van vogels. De effectbeschrijvingen zijn van belang, omdat delen van de Veluwerandmeren zijn aangewezen als Natura 2000 gebied, vanwege het voorkomen van habitattypen (kranswieren en fonteinkruiden), enkele vissoorten, meervleermuis en belangrijke aantallen moeras-, planten-, en mossel- en visetende watervogels. 

Contactpersoon: