Nieuwsbrief april 2012
In deze nieuwsbrief lichten we weer enkele actuele onderwerpen voor u uit. Hopelijk leest u dit met even veel interesse en plezier als waarmee wij de opdrachten hebben uitgevoerd.
Onderwater inventarisatie met video installatie


Test innovatief systeem voor inventarisaties onderwater is succesvol verlopen. Bekijk de video en resultaten van de inventarisatie in de Noordzee bij Ameland.

Lees meer...
Inrichtingsmaatregelen Maas KRW-proof


De nieuwe handreiking uiterwaardinrichting Maas komt van pas bij MIRT-toetsen, Waterwet-toetsen en vergunningverlening. Ook door niet-ecologen gemakkelijk te gebruiken.

Lees meer...
Snel herstel na versterking Westerscheldedijken


Kunstmatige rotskusten bieden de Zeeuwen niet alleen bescherming tegen het water, maar vormen ook een bijzonder leefgebied voor planten en wieren met daarbij horende fauna.

Lees meer...
Vogels en het Offshore Windpark Egmond aan Zee


In opdracht van NoordzeeWind hebben we 4 jaar lang onderzoek gedaan naar de effecten van het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ) op vogels.

Lees meer...
Effect van zandwinning in de Noordzee


Op basis van bestaande kennis zijn de ecologische en aardkundige waarden van de Zeeuwse Banken in beeld gebracht en is een voorstel gedaan voor verschillende varianten voor zandwinning.

Lees meer...
We kunnen de boom in!


Voor het kappen van bomen kan een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn. Onder welke voorwaarden mag u kappen?

Lees meer...
Boek over rivierkreeften in Nederland en West-Europa


Menno Soes (Bureau Waardenburg) en Bram Koese (Stichting EIS) hebben 'De Nederlandse rivierkreeften (Astacoidea & Parastacoidea)' geschreven.

Lees meer...
Peilbeheer en krabbenscheer


Peilverlaging heeft effect op krabbenscheer en groene glazenmakers rondom Reeuwijk. Maar er zijn mogelijkheden de effecten te verzachten.

Lees meer...
Stand en lezing 'Een b(l)oeiend sportpark'


Mogelijkheden voor hogere biodiversiteit en belevingswaarde sportparken gepresenteerd tijdens de Dag van de Sportaccommodaties (8 maart). Zie 'Een b(l)oeiend sportpark'.

Lees meer...

Zoekt u een specifiek onderwerp? Gebruik de zoekmachine op onze website.

Indien u geen prijs stelt op onze mailing kunt u zich hier afmelden.