Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Het eerste monitoringsjaar Trintelzand 2020
U bevindt zich hier:

Resultaten eerste monitoringsjaar Trintelzand veelbelovend

 

In opdracht van Rijkswaterstaat Midden-Nederland is Bureau Waardenburg in het voorjaar van 2020 begonnen met de monitoring van het Trintelzand. De eerste resultaten zijn veelbelovend voor allerlei soorten broed- en doortrekkende vogels en voor vissen en planten.

 

Vijf jaar monitoren

vegetatieopname
drone boven vegetatie
visbemonstering
permanent vleermuis detectiestation

 

BroedvogelsVerspreid over het gebied zijn nesten gevonden en zijn jongen waargenomen. Ook hebben verschillende soorten eenden direct al in het gebied gebroed (krakeend, zomertaling, slobeend en wilde eend). Door de beperkte aanwezigheid van ruigte en struweel broeden zangvogels nog weinig in het gebied (hoofdzakelijk witte en enkele gele kwikstaarten). Op de zandlichamen tegen de Houtribdijk broeden soorten als kleine- en bontbekplevier, kievit, krakeend en bergeend.

Trekvogels

bontbekplevier
dwergmeeuw
casarca's
juveniele houting

 

Juveniele vis

In juni van dit jaar zijn bemonsteringen met zegens en elektrovis-apparatuur uitgevoerd om met name de jonge vissen in kaart te brengen. Er is al veel visbroed aangetroffen van baars, brasem, pos en snoekbaars maar ook diverse juveniele houtingen en windes. Daarnaast zijn soorten als spiering, bot en karper aangetroffen. In september zal de tweede reeks bemonsteringen plaatsvinden, deze keer met andere vangtuigen voor de grotere vissen.

 

Oever- en waterplanten

Zowel langs de Houtribdijk als in Trintelzand zijn in juli ook de oever- en waterplanten gekarteerd. In de oeverzones zijn met name soorten als moerasandijvie, goudzuring, kantige basterdwederik en lokaal veel blaartrekkende boterbloem aangetroffen. Bijzondere vondsten betroffen hier twee typische zoutminnende kwelderplanten, namelijk zeeraket en zeeaster. In de vooroeverzones zijn de locaties met getransplanteerd waterplanten-wortelmateriaal gemonitord. Hier zijn kranswieren als sterkranswier, brokkelig kransblad en overige waterplanten als aarvederkruid, grof hoornblad en diverse fonteinkruiden aangetroffen.

Lees hier over de resultaten in het tweede monitoringsjaar Trintelzand, 2021.

Meer informatie over de monitoring van natuurgebied Trintelzand: