Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

EIA
U bevindt zich hier:

Milieueffectrapport

Op grond van de Wet Milieubeheer bestaat bij grotere projecten de verplichting tot het onderzoeken van (mogelijke) effecten op het milieu. Bureau Waardenburg is regelmatig bij MER-projecten betrokken, waarbij wij vaak de specialistische inbreng verzorgen ten aanzien van ecologie. Daarnaast zijn enkele medewerkers van ons bureau op persoonlijke titel actief als onafhankelijk deskundige bij de Commissie MER.

 

MER en Plan-MER

Een m.e.r. procedure is verplicht bij grootschalige ingrepen en veranderingen zoals bij bijvoorbeeld de bouw van chemische installaties, de aanleg van autosnelwegen en vliegvelden. Het kan ook nodig zijn bij activiteiten in belangrijke cultuurhistorische gebieden en bij het maken van reconstructieplannen, als de activiteiten een bepaalde omvang hebben. De Plan-m.e.r.-procedure wordt ook wel de Strategische Milieubeoordeling (SMB) genoemd. 

Specialistische bijdrage aan natuurparagraaf

U kunt ons inschakelen voor een bijdrage aan het milieueffectrapport. Wij leveren de natuurparagraaf, waarin de gevolgen van plannen in het licht van natuurbeleid en regelgeving beschreven worden. Daarin worden de gevolgen die verschillende planvarianten kunnen hebben voor de natuur beschreven. Met behulp van (geo)statistische technieken kan de betrouwbaarheid van voorspellingen worden ingeschat. 


Voor nadere informatie stuur een e-mail naar ons secretariaat: verstuur een e-mail

  MER beoordeling kribverlaging Waal

  Rijkswaterstaat heeft laten bepalen of het project 'kribverlaging en pilot langsdammen' in de Waal MER-plichtig is op basis van de verwachte effecten ...

  MER's Offshore windparken

  Bureau Waardenburg verzorgt onderdeel Ecologie van offshore windparken in windenergiegebied Borssele Kavel I tm IV en Hollandse Kust (zuid) met hoofds...

  MER Integrale Inrichtingsvisie Veluwerandmeren

  In het kader van de Integrale Inrichtingsvisie Veluwerandmeren (IIVR) heeft Bureau Waardenburg van 2005 tot 2009 een Passende Beoordeling opgesteld te...