Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

MER beoordeling kribverlaging Waal
U bevindt zich hier:

MER beoordeling en natuurtoets kribverlaging en langsdammen Waal

Als alternatief voor een deel van de kribverlaging in de Waal worden bij Fort St. Andries langsdammen aangelegd in plaats van kribverlaging. De ingreep kan effecten hebben op natuurwaarden, milieu en leefbaarheid. Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft Bureau Waardenburg samen met Bureau Bodemview laten bepalen of het project MER-plichtig is op basis van de verwachte effecten te bepalen. Download hier de MER beoordeling.

In het rapport 'Kribverlaging Waal fase 3 en Langsdammen Wamel en Ophemert' worden kribverlaging en aanleg van langsdammen in de Waal fase 3 getoetst in het kader van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur.