Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Meeuwen volgen bij windparken
U bevindt zich hier:

Meeuwen bij windparken op zee volgen met GPS

Welke meeuwen komen in offshore windparken en wat doen ze daar?

Tot nu toe is weinig bekend over vliegbewegingen van meeuwen op zee. Om effecten van aanvaringen met wind turbines in te kunnen schatten is deze informatie van groot belang. Ten eerste willen we te weten komen wat de herkomst van meeuwen in offshore windparken is. Daarnaast is het ook van groot belang om meer informatie te krijgen over hoe vogels zich daadwerkelijk gedragen in de nabijheid van turbines. Hoewel sommige vogelsoorten wind turbines vermijden, is dit bij andere soorten niet het geval. Soorten die turbines niet vermijden lopen daarmee een groter risico op aanvaringen.

Het doel van het werk dat in februari 2018 gaat starten is antwoord te krijgen op twee onderzoeksvragen

1. Tot welke (broed)populaties behoren de meeuwen die zich in en rondom Nederlandse windturbineparken bevinden? 

2. Wat is het vlieggedrag van meeuwen binnen windparken en daarbuiten (denk aan vliegsnelheid, vlieghoogte, nachtelijk vlieggedrag)?

Pilot-studie met vangen en uitrusten 15 kleine mantelmeeuwen met GPS-logger

Om deze vragen te beantwoorden gaan we in deze pilot-studie 15 kleine mantelmeeuwen vangen in de nabijheid van een offshore windmolenpark om deze uit te rusten met GPS-loggers die hun gegevens via het GSM netwerk kunnen doorsturen. Dit onderzoek zal belangrijke kennis opleveren omtrent vlieggedrag van meeuwen op zee. Met behulp van deze kennis kan onder andere een inschatting worden gemaakt van de impact van een gepland windmolenpark op populatieniveau van deze meeuwensoorten.