Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring network for roadside verges
U bevindt zich hier:

Flora- en vegetatieonderzoek in wegbermen

Meetnet wegbermen rijkswegen

Bermen hebben in de optiek van Rijkswaterstaat o.a. een natuurfunctie, namelijk leefgebied voor flora en fauna. Om die reden wordt al jaren een ecologisch bermbeheer toegepast. Vooralsnog is het niet altijd duidelijk of aanpassingen in het beheer daadwerkelijk tot de gewenste natuurkwaliteiten hebben geleid of in de toekomst zullen leiden. Om deze kennisleemte in te kunnen vullen heeft RWS-DWW in 1999 besloten een flora- en vegetatiemeetnet in bermen van rijkswegen op te zetten. Het meetnet maakt deel uit van het NEM, het landelijk Netwerk Ecologische Monitoring.

Bureau Waardenburg is vanaf 2000 begonnen met het samenstellen van een representatieve steekproef van 1600 pq's verdeeld over alle fysisch geografische regio's (FGR) van Nederland. In 2004 waren alle pq's eenmaal opgenomen (1e volledige ronde). In dat jaar heeft een analyse van de totale meetset plaats gevonden. In 2005 zijn vervolgens de eerste 400 pq's voor de tweede maal opgenomen, waarna een analyse volgde naar veranderingen/trends die zich hebben voorgedaan. In de periode 2008-2011 is Bureau Waardenburg uitvoerder van de derde ronde van het Meetnet Wegbermen; analyse en eindrapportage vond plaats in 2012.

Meetnet Bermflora Rijkswegen 2012-2016 

In jaren 2012 t/m 2016 hebben we jaarlijks de 400 PQ's in de wegbermen van Rijkswegen gemonitord.

Wilt u meer weten over het monitoren van rijkswegen, neemt u dan contact op met: