Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Lesser Black-backed Gull population models

Een populatiemodel van de kleine mantelmeeuw om effecten van offshore windparken door te rekenen

kleine mantelmeeuw in zoekvlucht boven zee.
Populatiemodel met rechtsboven in het groene kader de rol van floaters (niet-broedende adulten) in de populatie.

 

Kleine mantelmeeuwen en offshore windparken

De kleine mantelmeeuw is een talrijke broedvogel in onze kustgebieden. Kleine mantelmeeuwen foerageren in de broedtijd voor een aanzienlijk deel op zee, tot tientallen kilometers van de kolonie. Broedgebieden aan de Nederlandse kust zijn voor deze soort aangewezen als Natura 2000-gebied. 

De overheid wil de bouw van een flink aantal windparken in de Noordzee mogelijk te maken. In andere landen rond de Noordzee spelen vergelijkbare initiatieven. Wanneer windparken overlappen met het foerageergebied van een kolonie zijn slachtoffers onder de mantelmeeuwen echter niet uit te sluiten.

Effecten additionele sterfte kwantificeren met een populatiemodel

Om de effecten van additionele sterfte te kwantificeren en transparant in beeld te brengen is een populatiemodel voor kleine mantelmeeuwen ontwikkeld. De belangrijkste parameters hierin zijn overleving van verschillende leeftijdsklassen en de reproductie. Het kleine mantelmeeuwenmodel is opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noordzee en Eneco Wind bv. Het model is eind maart 2013 op het congres van de British Ornithological Union als poster gepresenteerd. Hieronder links naar de poster en naar het Bureau Waardenburgrapport.

Poster populatiemodel kleine mantelmeeuwen gepresenteerd op het congres AVIAN DEMOGRAPHY IN A CHANGING WORLD van de BOU - British Ornithological Union: University of Leicester, UK, 26 maart 2013

Uitgebreide samenvatting populatiemodel kleine mantelmeeuwen gepresenteerd op het congres AVIAN DEMOGRAPHY IN A CHANGING WORLD van de BOU - British Ornithological Union: University of Leicester, UK, 26 maart 2013

Rapport populatiemodel kleine mantelmeeuwen: Een matrixmodel om effecten op een populatie te voorspellen van slachtoffers door windturbines. R. Lensink & P.W. van Horssen 2012 (Bureau Waardenburgrapport 11-198).

Toepassingen populatiemodellen

pagina over het onderzoek ten aanzien van het Offshore Windpark Egmond aan Zee.

Wilt u meer weten over het populatiemodel van de kleine mantelmeeuw dan kunt u contact opnemen met: