Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Macrofauna

Macrofauna

Monitoring van macrofauna

Tot aquatische macrofauna behoren met het blote oog zichtbare, ongewervelde waterdieren, zoals slakken, driehoeksmosselen, rivierkreeften, watermijten en libellen- en muggenlarven. Het is een zeer soortenrijke groep, waarvan de vertegenwoordigers in allerlei watertypen worden aangetroffen.

Van een groot aantal soorten zijn de specifieke milieu-eisen bekend. Daardoor vormt aquatische macrofauna een geschikte parameter voor het bepalen van de ecologische gesteldheid van het water en de waterbodem.

Beschermde soorten macrofauna

Er zijn enkele aquatische macrofaunasoorten die via de Flora- en faunawet een beschermde status hebben. Meestal gaat het om (zeer) zeldzame soorten, zoals de Europese rivierkreeft (Astacus astacus), de brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus), de gestreepte waterroofkever (Graphoderus bilineatus), de Bataafse stroommossel (Unio crassus) en de larven van een aantal libellensoorten. Bijzonder is de opname van de platte schijfhoren (Anisus vorticulus) in bijlage 2 en 4 van de Habitatrichtlijn. Deze slak is in grote delen van Zuid-Holland, Utrecht en Noordwest-Overijssel zeker niet zeldzaam. Opname in bijlage 2 houdt echter in dat Nederland Speciale BeschermingsZones voor deze soort moet instellen. Opname in bijlage 4 betekent dat de soort ook buiten deze SBZs strikt beschermd is. Bij ingrepen in het kader van beheer of ruimtelijke ontwikkelingen moet dus goed met deze soort rekening worden gehouden. Bij het uitvoeren van vele quick scans in het kader van de Flora- en faunawet wordt dan ook aandacht besteed aan het eventuele voorkomen van de platte schijfhoren.

Contactpersoon: