Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Landschappelijke inpassing
U bevindt zich hier:

Landschappelijke inpassing

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen zo worden ingepast dat zij passen in het landschap

Maatschappelijke veranderingen hebben gevolgen voor het landschapsbeeld. U kunt daarbij denken aan meer behoefte aan recreatief gebruik in het landelijk gebied, ruimte voor water en schaalvergroting van agrarische bedrijven. Er moet goed over de inpassing van plannen nagedacht worden, zodat de ontwikkelingen de landschapswaarden niet aantasten.

Het landschap heeft een cultuurhistorische waarde, elke plek heeft zijn verhaal. Een kronkelige oude dijk maakt de eeuwenlange strijd tegen het water tastbaar en een herkenbaar verkavelingspatroon vertelt over de ontginning en vervening. Ontwikkelingen die landschapswaarden dreigen aan te tasten, zoals bijvoorbeeld vernieuwing van infrastructuur, de bouw van een grote schuur of een ingrijpende dijkversterking, laten wij met een verantwoorde inpassing bijdragen aan een mooi en beleefbaar landschap van de toekomst. We zoeken daarbij naar synergievoordelen en benutten kansen voor kwaliteitsverbetering. We zorgen ervoor dat het landschap, ook na aanpassing, zijn eigen verhaal vertelt. 

Gebiedsplannen gemeente en provincie

In regionale gebiedsvisies en inrichtingsplannen kan het gaan om uitwerking van het reeds vastgelegde natuurbeleid of om het zoeken naar nieuwe mogelijkheden of functiecombinaties.

In alle gevallen wordt gestreefd naar een gedegen ecologische onderbouwing, een zorgvuldige afweging ten opzichte van andere belangen en een heldere presentatie. Voor de ontwikkeling van de hierna genoemde gebiedsplannen kunt u een beroep doen op onze expertise. 

Groenstructuurplannen

In groenstructuurplannen wordt de visie op de ecologische structuur binnen steden verwoord. Op basis van de huidige natuurwaarden worden streefbeelden voor de toekomst aangegeven. Kansen en knelpunten in de ecologische structuur worden aangeduid. De combinatie van onze expertise op gebied van ecologie van het stedelijk gebied en kennis van landschapsinrichting, garanderen optimale groenstructuurplannen.  

Natuurgebiedsplan / natuurbeheerplan

In de natuurgebiedsplannen of natuurbeheerplannen wordt door de verschillende provincies nadere uitwerking gegeven aan de begrenzing van de beheersgebieden en de nieuw te ontwikkelen natuurgebieden. Wij kunnen ondersteunen bij het opstellen van de plannen.

Voor nadere informatie over gebiedsplannen of landschappelijke inpassing neemt u contact op met: