Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Kansenkaart biodiversiteit EHS Zuid-Holland
U bevindt zich hier:

Kansenkaart biodiversiteit EHS Zuid-Holland

In opdracht van het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer heeft Bureau Waardenburg in kaart gebracht waar binnen de Ecologische Hoofdstructuur van Zuid-Holland de grootste kansen liggen voor herstel van duurzame populaties van bedreigde flora en fauna.

Voor deze Zuid-Hollandse soorten liggen met name grote kansen in de Delta en in en rond de laagveenmoerassen. Hier is veel EHS voorzien en komen veel soorten al in bepaalde mate voor. Met een goede inrichting en beheer van deze EHS-gebieden kunnen voor veel bedreigde soorten duurzame populaties gerealiseerd worden. Ook kan hiermee een grote bijdrage geleverd worden aan Natura 2000-doelen. Investeringen in de EHS buiten de Delta en de (omgeving van de) laagveenmoerassen leveren ecologisch gezien een lager rendement op. Een grotere oppervlakte van de EHS is hier nodig om duurzame populaties te krijgen.

De uitwerking heeft geresulteerd in een 'kansenkaart' waarin de gebieden met de grootste kansrijkdom zijn opgenomen. De kansenkaart kan een rol spelen binnen de aangekondigde 'herijking' van de EHS, waar ook de natuurbeherende organisaties bij betrokken worden.

Contactpersoon: