Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Research and Monitoring
U bevindt zich hier:

Inventarisatie flora en fauna

Wij kunnen voor u:

  • alle soortgroepen inventariseren

  • meetnetten inrichten

  • monitoringsprotocollen opstellen

  • periodieke opnames uitvoeren (monitoren)

  • gegevens analyseren (inclusief statistische bewerking en GIS analyse).

Inventariseren 

Monitoring en effecten of trends

Monitoring is het volgen van ontwikkelingen in de loop der jaren door een aantal jaren achtereen op dezelfde wijze en op dezelfde locatie een inventarisatie uit te voeren. De resultaten werpen licht op autonome ontwikkelingen of effecten van ingrepen. Ook gevoerd beheer of beleid  zijn hiermee te evalueren. Monitoring krijgt vorm in periodiek (jaarlijks, twee-jaarlijks) terugkerende opnames in een meetnet. Het meetnet wordt zo ingericht dat het een representatieve steekproef van het betrokken gebied oplevert.

Monitoring per soort(groep) of per locatie

In een meetnet kunnen bepaalde soorten of verschillende soortgroepen gemonitord worden. De locatie  kan een klein gebied zijn, bijvoorbeeld een knelpunt voor vismigratie of een faunapassage. Het kan ook een nieuw aangelegde natuurvriendelijke oever zijn, of de watersysteemanalyse van een waterlichaam.

Monitoring binnen effectstudies

Maar de monitoring kan ook een groot gebied beslaan, zoals mariene organismen in (een deel van) de Noordzee.  Vaak is het doel van deze onderzoeken het bepalen van het effect van bepaalde (inrichtings)maatregelen. U kunt daarover meer lezen bij het thema 'effectstudies'

Wettelijk verplichte monitoring

Inventarisaties of monitoring kunnen nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Zo voeren we monitoring uit in het kader van de Kaderrichtlijn Water. En we inventariseren beschermde soorten zoals vleermuizen in het kader van de Wet natuurbescherming. Voor meer info over wettelijke verplichtingen zie het thema 'wet- en regelgeving'

Voor nadere informatie, bel ons, of stuur een e-mail naar ons secretariaat.

Veerse Meer

Kwallen en wieren in het Veerse Meer. Goede monitoring van deze groepen kan ons veel vertellen over de staat van het Veerse Meer en andere ecosystemen...

Verslepen rodenticiden

Middels een deskstudie, enquÍte en praktijkproef is nagegaan welke maatregelen effectief zijn om versleping van vergiftigd lokaas tegen te gaan.
In ...

Kolonie-tellingen van kustbroedvogels met een drone

Bureau Waardenburg maakte prachtige dronebeelden van kustbroedvogels in het nieuwe natuurgebied Waterdunen.

Ecologische monitoring Windpark Frysl‚n

Windpark Frysl‚n start met de ecologische monitoring van het windpark en het nieuw aangelegde werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Het natuureila...

Trintelzand; een uniek natuurgebied

Aanleg, inrichting ťn beheer van nieuw te creŽren natuurgebieden in het Markermeer. Natuurgebied in wording Trintelzand is aangelegd en beslaat ruim 5...

Vegetatie

Vegetatie kan een goede indicatie geven voor (de kwaliteit van) omgevingsfactoren en van gevoerd beheer. Een inventarisatie van een vegetatie geeft ee...

AmfibieŽn en reptielen

Ecologisch onderzoek naar amfibieŽn en reptielen. Alle soorten reptielen en amfibieŽn zijn door de wet beschermd. Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan h...

Vissen

Vissen zijn belangrijke graadmeters voor de biologische waterkwaliteit. Gegevens over de visstand leveren daarom waardevolle informatie voor waterbehe...

Vogels

Kennis over de aanwezigheid en de aantallen vogels in een bepaald jaar of periode geeft een beeld van het terrein en kan als basis dienen voor beheerp...

Zoogdieren

Vanwege natuurwetgeving kan het nodig zijn om het voorkomen van beschermde soorten in beeld te brengen. Daarnaast kan onderzoek informatie opleveren o...

Insecten

Onderzoek naar insecten zoals vlinders, libellen, sprinkhanen levert vaak

eDNA analyse

Door een analyse van watermonsters met behulp van moleculaire technieken kan het aanwezige DNA aangetoond worden. Daarmee kan vastgesteld worden van w...

Hydrobiologisch onderzoek

We inventariseren en monitoren naast macrofauna en fytoplankton en doen onderzoek naar mosselen en kreeften.

Integrale inventarisatie

Het periodiek inventariseren van combinaties van soortgroepen planten en dieren in een (natuur)gebied is nodig voor de evaluatie van beheer- en inrich...

SNL karteringen

De methodiek van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) sluit goed aan bij de werkwijze die Bureau Waardenburg al vele jaren toepast bij vege...

Stadswateren

Ecologische monitoring en beoordeling van stadswateren. Oplossingen om het water schoon en veilig te maken en houden, zoals groen bagger- en schoning...

Procesindicatoren PAS-gebieden

De PAS voorziet in een pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van stikstof op de natuur te verminderen. Om te meten of deze maatrege...

Analyse data inventarisaties

Door beheerders van oppervlaktewateren en natuurgebieden worden vaak jarenlang monitoringsgegevens verzameld. Door middel van integrale analyse en int...

Zwemwateronderzoek

Zwemmen in natuurwater kan leiden tot vervelende verschijnselen zoals zwemmersjeuk, misselijkheid, of diarree. Om zwemmers te beschermen worden zwemwa...

Kiezelalgen en archeologie

In de archeologie en paleoecologie worden diatomeeŽn (kiezelalgen) onder andere gebruikt voor het reconstrueren van de leefomgeving en veranderingen h...

Koraalriffen

Onderzoek en herstel koraalriffen

Onderwateronderzoek

Projecten