Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Planning
U bevindt zich hier:

Duurzame gebiedsinrichting

Bij het opstellen van inrichtingsplannen zoeken we de juiste balans tussen ecologische inhoud, landschappelijke vormgeving en functioneel gebruik. Wij streven naar een bruikbaar en mooi, duurzaam landschap dat eenvoudig in stand te houden is.

Ook op andere terreinen kunnen wij u adviseren. Wij zijn actief betrokken bij onderzoek en planvorming op het gebied van faunabeheer (bestrijding van schadesoorten). Verder leveren we bijdragen aan leefgebiedsplannen en soortbeschermingsplannen.

Als u dat wenst kunnen we effecten van inrichtingsmaatregelen en/of beheer monitoren. U leest daarover meer bij het werkveld 'inventarisatie en monitoring'. 

Visie, plan, beleidskader of ontwerp

Voor hulp bij inrichtingsvraagstukken kunt u een beroep doen op ons. Wij vinden dat een visie of ontwerp kwaliteit moet toevoegen aan de plek en beantwoorden aan de vragen van deze tijd. Wij hechten groot belang aan een goede communicatie die is afgestemd op de doelgroep. O.a. foto's, kaarten, visualisaties en beeldmanipulaties zetten we hier graag bij in. 

 

Natuurinclusief ontwerp

Wij maken voor u een integraal plan waarin ecologie de basis vormt. We werken samen met de natuurlijke processen om zowel voor flora, fauna en de mens tot een zo optimaal mogelijk plan te komen. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van korte tot lange termijn. We werken samen met betrokkenen en visualiseren voor u de verschillende stadia in de ontwikkeling. Daarmee wordt voor iedereen inzichtelijk hoe de directe omgeving gaat veranderen. Van planvorming tot concrete inrichtingsprojecten.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor meer biodiversiteit binnen uw project, kunt u contact opnemen met:

Natuurontwikkeling bij Etten Leur

Ten noorden van Etten Leur ligt een bijzonder gebied, een natte kwelzone. Met een LandschapsEcologische SysteemAnalyse (LESA) wordt concreet gemaakt w...

Inspiratiegids waterbergingen

Het team Natuurinclusief Ontwerp heeft voor het Hoogheemraadschap van Delfland een inspiratiegids opgesteld om de biodiversiteit in waterbergingen te ...

Podcast biodiversiteit

Samen het Tauw en Arcadis gingen we het gesprek aan in een podcast over het belang van natuur, biodiversiteit, herstelmaatregelen en samenwerking, als...

Energietransitie kost ruimte

De energietransitie is in volle gang. Minder gas en meer elektriciteit gebruiken betekent meer transport van elektriciteit. Daarom is uitbreiding van ...

Natuurverbinding N525

Voor de provincie Noord-Holland heeft Bureau Waardenburg een schetsontwerp gemaakt voor de natuurverbinding over de N525, tussen Hilversum en Laren. H...

Biodiversiteit binnen gemeentes

Om mensen te laten genieten van stedelijke natuur en om bij te dragen aan biodiversiteit kiezen steeds meer gemeentes voor natuurinclusief ontwerp.

De Levende Kade

‘De levende kade’ zorgt voor een gradiënt van nat naar droog, niet traditioneel haaks op de oever, maar parallel aan de oever.

Natuurlijke processen

We scheppen condities in een gebied zodat de natuur zelf haar werk kan doen om tot een gewenste situatie te komen. Het betekent dat we niets streven ...

kadeverbetering

Bij kadeverbetering kan de natuur ook profiteren. Een goed ontwerp zorgt ervoor dat dit mogelijk wordt gemaakt. Een voorbeeld hiervan is ontwikkelen v...

Rivierherstel

Bureau Waardenburg kan u adviseren in de planvorming en uitvoeringsfase van rivierherstelmaatregelen, en heeft tevens ervaring in het toetsen van ruim...

Dijkversterkingen

Bij dijkversterking spelen natuur en landschap een belangrijke rol. Onze rivierecologen, natuurwetgevingsspecialisten en landschapsarchitecten zijn vo...

Biodiversiteit in stedelijk gebied

Binnen enkele jaren zal de helft van de wereldbevolking in stedelijk gebied wonen. Natuur in de stad vergroot de leefbaarheid. Die leefbaarheid is zel...

Landschappelijke inpassing

Een visie, compensatieplan, beleidskader of ontwerp moet kwaliteit toevoegen aan de plek en beantwoorden aan de vragen van deze tijd.

Visie en beleidsplan

Een ruimtelijke visie of een beleidsplan vanuit een specifieke invalshoek geeft richting aan ruimtelijke ontwikkelingen in stad en land. Door de visie...

Verbeelding-communicatie

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk dat betrokkenen van een plan het goede beeld voor ogen hebben. Allerlei vormen van visuele communicat...

Inrichting natuur

De realisering van doelstellingen in een (natuur)gebied begint bij de inrichting van een gebied. Wij zoeken bij het opstellen van inrichtingsplannen n...