Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Hydrobiological research in Dutch canals
U bevindt zich hier:

Hydrobiologisch onderzoek in het Apeldoorns Kanaal

In het kader van een effectenstudie hebben we in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar  fytoplankton, macrofauna en vegetatie in het Apeldoorns Kanaal. We deden dit in opdracht van Waterschap Veluwe. Op deze webpagina vindt u een beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Algemeen
Fytoplankton
In 2010 zijn 6 locaties 6 maal op fytoplankton bemonsterd. Op basis van de samenstelling van het fytoplankton kan de waterkwaliteit van het Apeldoorns Kanaal beoordeeld worden als mesotroof en weinig organisch belast. Er zijn bijzondere en minder algemene fytoplanktonsoorten aangetroffen, waaronder de zeldzame sieralg Staurodesmus avicula.

Macrofauna
Bij het onderzoek is gebleken dat het kanaal voor macrofauna over een groot traject bijzonder waardevol is. In 2010 zijn 6 locaties in het voor- en het najaar bemonsterd. Daarbij zijn in totaal bijna 300  verschillende taxa gevonden. Het meest talrijk in het onderzochte traject is de waterpissebed Asellus aquaticus. Soorten die bekend staan als kritisch ten aanzien van de waterkwaliteit zijn ook talrijk aanwezig. Voorbeelden zijn de dansmug Pseudochironomus prasinatus, de mijten Frontipoda musculus, Limnochares aquatica en Atractides ovalis, de kokerjuffer Holocentropus dubius en de platworm Bdellocephala punctata. Laatstgenoemde soort staat op de Rode Lijst als bedreigd.

Andere bijzonderheden waren onder meer: De zeldzame watermijten Arrenurus zachariae en Hydrodroma torrenticola, de kokerjuffer Polycentropus irroratus en de steenvliegen Nemurella pictetii en Nemoura avicularis. Dit zijn soorten die gewoonlijk alleen in stromende wateren worden aangetroffen. De genoemde steenvliegen staan als kwetsbaar op de Rode Lijst. Verder zijn er forse kolonies waargenomen van de zoetwaterspons Spongilla lacustris.

Vegetatie
Het zuidelijke deel van het Apeldoorns Kanaal is botanisch zeer waardevol met uitgebreide groeiplaatsen van drijvende waterweegbree (Luronium natans), teer vederkruid (Myriophylum alterniflorum) en doorschijnend glanswier (Nitella translucens). Dit zijn alle drie zeldzame soorten. Drijvende waterweegbree is bovendien strikt beschermd. Deze soorten zijn gebonden aan relatief voedselarm en zacht water. Rond de monding van de Vrijenbergerspreng is de aanwezigheid van waterviolier en kleine egelskop nog het vermelden waard.

De monitoring zal de komende jaren worden voortgezet.

Contactpersoon: