Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Een kijkje achter de KRW
U bevindt zich hier:

Een kijkje achter de KRW

De Kaderrichtlijn Water (KRW) lijkt soms abstract, maar gaat gewoon over herstel van watersystemen. De onderliggende monitoringsdata geven meer grip op knelpunten en oplossingen.

KRW-doelen van 2027

Een groep experts van Bureau Waardenburg op het gebied van de KRW, zee en kustwateren, vis, waterplanten, macrofauna en fytoplankton heeft zich gebogen over de parameters achter de biologische KRW-maatlatten.

Hierbij hebben wij de volgende vijf vragen beantwoord:

 1. In hoeverre wijkt de huidige toestand af van de doelen?
  Hiermee ontstaat een eerste beeld van de knelpunten.

 2. Hoe zijn de biologische maatlatten opgebouwd?
  Door inzicht in de opbouw van de maatlatten wordt duidelijker waarom een EKR-score (Ecologische Kwaliteits Ratio) al dan niet voldoet. Is het de abundantie of soortensamenstelling die zorgt voor een goede of juist slechte score? Dit bepaalt mede welke maatregelen effectief zijn.

 3. Zien wij een voor- of achteruitgang in de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor 2027?
  Door naar eerdere jaren te kijken, wordt duidelijk of er trends zijn waar rekening mee gehouden kan worden.

 4. Wat is het meest bepalende kwaliteitselement voor de huidige toestand?
  Welk kwaliteitselement scoort het slechtst en heeft daarmee de meeste invloed op het wel of niet behalen van de KRW-doelen?

 5. Welke achterliggende factoren spelen mogelijk een rol bij deze ontwikkelingen?
  Niet elke paramater komt tot uitdrukking in de maatlatten, die een sterk vereenvoudigd beeld geven van de ecologische toestand.

Vanuit bovenstaande stappen is een voorstel gedaan voor een nadere analyse van negen parameters. Binnen de veertien waterlichamen bleek dat vooral fytoplankton en macrofauna er vaak slecht voor staan. Daar zijn wij dan ook dieper in gedoken.

Een brede analyse


Vervolgens hebben wij per parameter (kwaliteitselement) in een bepaald waterlichaam de huidige EKR-scores en trends onderzocht. Hierbij hebben wij in beeld gebracht wat de zwakke schakels zijn en aan welke stuurknoppen het beste gedraaid kan worden. Dit kunnen ook factoren zijn die niet in de huidige KRW-maatlatten zitten. Hier zijn vaak wel aanvullende gegevens over beschikbaar, denk aan biomassagegevens, soortenrijkdom of het voorkomen van exoten. In de EKR-score komen deze gegevens niet naar voren, maar ze zijn mogelijk wel van belang voor de ontwikkeling van een kwaliteitselement binnen het watersysteem.


Door de specialistische kennis van onze experts op een begrijpelijke en overzichtelijke manier bijeen te brengen, hebben wij RWS Zee en Delta kunnen ondersteunen bij het bepalen van te treffen verbetermaatregelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: