Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Sacred Ibis in the Netherlands
U bevindt zich hier:

Risico analyse van de heilige ibis in Nederland

Heilige ibissen als exoot in Nederland

Om meer inzicht te krijgen in de kans dat de heilige ibis zich in Nederland gaat vestigen, heeft Bureau Waardenburg in opdracht van het Team Invasieve Exoten (ministerie van LNV) een risico analyse uitgevoerd. Hierin zijn de effecten van de heilige ibis op biodiversiteit, economie, veiligheid in beeld gebracht en de mogelijkheden voor beheer.

Sinds de jaren negentig komen ontsnapte heilige ibissen Threskiornis aethiopicus in de vrije natuur van Nederland voor. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van deze soort ligt in Afrika ten zuiden van de Sahara en Irak. Sinds 2002 zijn broedgevallen vastgesteld in drie Nederlandse gebieden, waaronder het Natura 2000-gebied Botshol.

De situatie in Frankrijk en Nederland vergeleken

In habitat en voedsel gedraagt de soort zich als een ras-opportunist; in Frankrijk vormen vuilnisbelten een belangrijke bron van voedsel. Daarnaast prederen deze vogels op nestjongen van andere soorten (oa. aalscholvers, sterns) en concurreren zij met andere soorten om nestplaatsen (lepelaar, reigers). Voor de Franse overheid was dit al aanleiding over te gaan tot eliminatie van deze uitheemse soort. Door de inmiddels forse omvang van het verspreidingsgebied en het grote aantal vogels is dit vooralsnog een ambitieus voornemen. In Nederland is het aantal vogels en vestigingen nog klein. De risico-analyse heeft laten zien dat dit ook in Nederland snel kan veranderen indien maatregelen uit zouden blijven.

Rapport risicoanalyse heilige ibis en toekomstig beleid

Het rapportContactpersoon: