Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Monitoring geomorfologie Westerschelde
U bevindt zich hier:

Geomorfologische kartering Westerschelde 2010-2012

Drie jaar achtereen hebben we de geomorfologie van de Westerschelde in kaart gebracht. Dit was onderdeel van het monitoringsprogramma van de verruiming van de Westerschelde. 

Geomorfologische kaart als basis voor zoute ecotopenkaart

De 3de verruiming van de Westerschelde mag ecologisch gezien geen schade toebrengen aan dit kwetsbare getijdesysteem. Voor controle hierop is een groot monitoringsprogramma opgesteld (MONEOS). De vervaardiging van een Zoute Ecotopenkaart van de Westerschelde is hier onderdeel van. Een zoute ecotopenkaart is opgebouwd uit o.a. een: 

  • droogvalduurkaart
  • stromingskaart
  • zoutkaart en een
  • geomorfologische kaart.

In opdracht van Rijkswaterstaat (CIV Delft namens de Waterdienst) is door ons drie jaar achtereen (2010-2012) de geomorfologie van de slikken en platen van de Westerschelde in kaart gebracht en gemonitord.

Wat is een geomorfologische kaart en wat kun je er mee

De geomorfologische kaart Westerschelde geeft een beeld van de vormen aan het oppervlak van de droogvallende gebieden, en deze vormen geven belangrijke informatie over de hydrodynamiek. Deze hydrodynamiek is weer van belang voor de leefmogelijkheden van bodemdieren en, via deze, voor de foerageermogelijkheden van vissen en vogels. Een geomorfologische kaart brengt de ruimtelijke spreiding in beeld van geomorfologische eenheden, zoals laagdynamische slibrijke platen of schelpenbanken, soms aangevuld met de bodemsamenstelling. 

Geomorfologische karteringen vormen een belangrijk hulpmiddel, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zoute ecotopenkaarten.  Ze kunnen mede inzicht verschaffen in mogelijkheden tot succesvol beheer of veranderingen in dynamische landschappen. Ook kunnen ze dienen als basis voor het onderbouwen van uitspraken voor de Kaderrichtlijn Water, Habitatrichtlijn etc.. 

Hoe komt de geomorfologische kaart tot stand

Ter ondersteuning van de luchfoto-interpretatie worden steekproefsgewijze veldopnamen gemaakt, bijvoorbeeld voor het bepalen van het slibgehalte of de aanwezigheid van bodemleven. Voor de geomorfologische karteringen is in het afgelopen decennium een standaardlegenda (typologie) ontwikkeld. Deze typologie is primair verdeeld op basis van begroeiing, vorm en bodemsamenstelling.

Contactpersonen:

Nieuwspagina's