Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Exotische rivierkreeften, een oprukkend probleem?
U bevindt zich hier:

Exotische rivierkreeften

Uit een aantal Europese landen zijn reeds ernstige effecten van exotische kreeften op het aquatische ecosysteem bekend (Soes & van Eekelen in prep.). Met name van de,  ook in de Nederland voorkomende, rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) zijn veel negatieve effecten bekend.

De recente opmars  van exotische rivierkreeften vormde de aanleiding om tijdens het reguliere werk extra aandacht aan rivierkreeften te besteden. Hierdoor is veel kennis over deze groep vergaard. Het heeft bovendien geleid tot de vondst van een nieuwe (exotische) rivierkreeft voor Europa (Soes & van Eekelen in prep).

Negatieve effecten

Bij het onderzoek kregen we serieuze aanwijzingen voor het optreden van negatieve effecten op watervegetaties bij hoge dichtheden aan kreeften. De negatieve effecten zijn bevestigd bij onderzoek voor HS De Stichtse Rijnlanden. Tijdens dit onderzoek naar het recent verdwijnen van watervegetaties en achteruitgang van doorzicht in een bepaald stuwpand bleek het hoge dichtheden aan geknobbelde Amerikaanse rivierkreeften (Orconectus virilis) te herbergen. Dit in tegenstelling tot de aanliggende stuwpanden waar nog sprake was van goed ontwikkelde vegetaties. Andere factoren zoals waterkwaliteit etc. konden worden uitgesloten. Het verdwijnen van de vegetaties leidde uiteindelijk tot de omslag van een helder naar een troebel water.

Publicaties

We verlenen medewerking aan een aantal nationale en internationale publicaties ten aanzien van de opmars en effecten van exotische rivierkreeften. Onderdeel daarvan is een kreeftentabel waarmee alle momenteel in Nederland voorkomende soorten op naam kunnen worden gebracht. Deze tabel is verschenen in 'Faunistische Mededelingen'. 

Op dit moment bereiden we verder onderzoek voor. Hiervoor zijn we op zoek naar partners onder overheden, water- en natuurbeheerders die behoefte hebben aan de inzicht in de effecten van exotische kreeften op het aquatisch ecosysteem en hoe deze kunnen worden tegengegaan. Meer informatie is te vinden in het artikel in De Levende Natuur. 

Voor meer contact over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Menno Soes.

 

Publicaties