Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Impact Assessments
U bevindt zich hier:

Onderzoek naar effecten van ingrepen en activiteiten

Effectstudies zijn onderzoeken naar effecten van menselijke ingrepen in het landschap op verschillende aspecten van de natuur.

 

Effectstudies achteraf

Een effectstudie kan constateren wat de effecten van een activiteit of ingreep zijn door monitoring van flora en fauna. Veelal vinden onze effectstudies plaats in het kader van (natuur)wetgeving of -beleid, een MER, een bestemmingsplan of structuurvisie. Maar ook leemten in de kennis van effecten van bepaalde activiteiten in het algemeen, kunnen aanleiding zijn voor onderzoek.

Risico-analyses vooraf

Daarnaast kunnen effecten van voorgenomen ingrepen tot op zekere hoogte voorspeld worden, onder andere met behulp van speciale software en modellen. Deze risico analyses worden gebruikt bij planvorming en landschappelijke inrichting.

Natuurwetgeving en MER

Meer informatie over studies in het kader van een MER (milieueffectrapportage) of (natuur)wetgeving vindt u onder het thema Natuurwetgeving en het thema MER van deze website.

Voor nadere informatie stuur een e-mail naar ons secretariaat: verstuur een e-mail

  MER

  Een m.e.r. procedure is verplicht bij grote projecten zoals de bouw van chemische installaties en de aanleg van autosnelwegen en vliegvelden. Het kan ...

  Vogels

  Veel van het onderzoek naar effecten op vogels vindt plaats bij plannen voor het plaatsen van windturbines, hoogspanningsleidingen, uitbreiding van ha...

  Aquatisch

  Effect van ingrepen op het watersysteem vooraf beoordelen in het kader van MER, planMER, projectMER, KRW doelafleiding, KRW-toets, Bkmw-toets, in een ...

  Marien

  Effectstudies in het mariene milieu. Een specialistisch team van marien ecologen, professionele duikers, zeezoogdierspecialisten en zeevogelspecialist...

  Natuur en landschap

  Effectstudies op gebied van natuur- en landschap zijn grofweg onder te verdelen in onderzoek naar effecten op natuur, landschap en/of cultuurhistorie....

  Stikstof

  Los uw stikstofprobleem op: effecten van stikstofuitstoot voorkomen. Bureau Waardenburg helpt u bij moeizame procedures.

  Stikstofdepositie bouw windmolens

  Vanwege de stikstofdepositie bij de bouw van windmolens voert Bureau Waardenburg regelmatig ecologische beoordelingen uit, bijvoorbeeld recent in het ...

  Effectstudies stikstof

  Als gevolg van verkeer, landbouw en industrie komt stikstof in de atmosfeer. Dit kan gevolgen hebben voor planten, vogels en andere dieren...

  Effecten van stikstof van plannen en projecten op Natura 2000-gebieden

  Voor ecologische beoordelingen van extra stikstofdepositie in bv. bouwprojecten, en projecten in windparken en infrastructuur gebruiken wij het rekenp...

  Projecten