Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effecten van stikstof van plannen en projecten op Natura 2000-gebieden
U bevindt zich hier:

Ecologische beoordelingen van effecten van stikstof op plannen en projecten in Natura 2000-gebieden

De spelregels zijn aangescherpt. Gelukkig zijn wij bedreven in de ecologische beoordelingen van effecten van stikstof op Natura 2000-gebieden.

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurwetgeving. Dit betekent dat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor plannen en projecten die leiden tot een stikstoftoename rond stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden. Deze beslissing heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten.

Beoordeling per project

Met de uitspraak van de Raad van State is er veel onzekerheid ontstaan over de vergunningsprocedures om deze plannen en projecten te realiseren. De generieke grenswaarden uit het PAS kunnen niet meer worden gebruikt. Dit betekent dat per afzonderlijk plan of project beoordeeld worden of en welke gevolgen de stikstofuitstoot van dat plan of project op Natura 2000-gebieden heeft.

Wij hebben ruime ervaring met ecologische beoordelingen van effecten van stikstof van plannen en projecten op Natura 2000-gebieden. Hierbij gaan we na of extra stikstof leidt tot effecten op Natura 2000-gebieden en zo ja, of deze effecten significant zijn. In praktijk zien we dat lang niet ieder project waarbij stikstof wordt uitgestoten leidt tot significante effecten of tot een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Effecten zijn onder andere afhankelijk van de omvang van de stikstofuitstoot, de duur van de uitstoot en de afstand tot Natura 2000-gebieden en de gevoeligheid van Natura 2000-gebieden voor stikstof. Niet alle Natura 2000-gebieden zijn gevoelig voor stikstof.

Rekenprogramma Aerius

Basis voor onze ecologische beoordelingen vormen berekeningen van deze extra stikstofdepositie in het rekenprogramma Aerius. Die berekeningen voeren wij zelf uit, op basis van door onze opdrachtgevers aangeleverde uitgangspunten. Wij hebben ervaring met een breed spectrum aan plannen en projecten, zoals woningbouw, infrastructuur en windparken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: