Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Studies into nitrogen
U bevindt zich hier:

Effecten van stikstof

Als gevolg van wegverkeer, vliegverkeer, landbouw en industrie komt stikstof in de atmosfeer. Dit kan als droge of natte depositie neerslaan en heeft dan een vermestend effect. Dit kan gevolgen hebben voor vegetaties, planten, en via de structuur en samenstelling van vegetaties ook voor vogels en andere dieren. Een deel van de vegetaties (in natuurgebieden) is gevoelig voor additionele depositie van stikstof.

Belangrijk aspect beoordeling Natura 2000-gebied

Met een model kunnen omvang en reikwijdte van additionele depositie door een nieuwe activiteit in beeld worden gebracht. Vervolgens kan beoordeeld worden in hoeverre flora, vegetatie en fauna hier negatieve gevolgen van kunnen ondervinden. Stikstof is tegenwoordig een belangrijk aspect van beoordelingen van voorgenomen activiteiten en plannen rond Natura 2000-gebieden.

  • Voortoets Natuurbeschermingswet bestemmingsplan IJsseloord II (Arnhem). R. Lensink & J.I.J.H. van Rooij, 2012. (Rapport 12-210)
  • Passende beoordeling Natuur-beschermingswet van het Luchthavenbesluit Kempen Airport. R. Lensink, R.R. Smits, I. Achterberg & W.B. Haverdings, 2012. (Rapport 12-210)
  • Beoordeling effecten N-depositie afvalverwerkingsinrichting van Van Gansewinkel te Eindhoven-Acht op instandhoudingsdoelen in drie Natura 2000-gebieden. R. Lensink, 2012 (Notitie 12-703)
  • Voortoets effecten additionele N-depositie alternatieve routestructuur vliegverkeer van en naar vliegveld Eindhoven. R. Lensink, 2012. (Rapport 12-039)
  • Passende Beoordeling additionele N-depositie tijdelijke werkweg Aan de Maas - Borgharen Itteren op omliggende Natura 2000-gebieden. R. Lensink & J.I.J.H. van Rooij, 2012 (Rapport 12-021)
  • Natuurtoets herstructurering glastuinbouw Bommelerwaard; toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur. R.G. Verbeek & R. Lensink, 2011. (Rapport 11-145)

Wilt u meer weten, neem dan contact op: