Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Birds and wind energy
U bevindt zich hier:

Vogels en windturbines

Bij het plannen van windturbinelocaties wordt rekening gehouden met eventuele negatieve effecten op vogels. Om deze goed te kunnen inschatten is kennis over natuurlijke vliegbewegingen en de invloed van windturbines op vlieggedrag noodzakelijk. Wij hebben sinds 1993 op diverse locaties onderzoek verricht naar deze effecten. Hierbij worden vliegbewegingen van vogels in tijd en ruimte systematisch in kaart gebracht. Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd naar vlieggedrag van vogels in de nabijheid van windparken. We voeren projecten in Nederland en in het buitenland uit. Daarnaast worden binnen een nationaal en internationaal netwerk ervaringen en resultaten van onderzoek uitgewisseld. 

Onderzoeksmethodieken vogels en windturbines

Aanvaringsrisico's voor vogels met windturbines zijn in de schemer en nacht het hoogst. Het is daarom van belang om juist gedurende de donker periode informatie te verzamelen over nachtelijk vlieggedrag van lokale en migrerende vogels. Wij gebruiken eigen radarapparatuur en kunnen daardoor ook gedurende de nacht de aanvaringsrisico's in te schatten. Analyse van de verzamelde gegevens vindt plaats met behulp van gangbare database- en statistische programmatuur. Daarnaast kunnen ruimtelijke en trendanalyses uitgevoerd worden. Bij de analyse van ruimtelijke patronen wordt gebruik gemaakt Geografische Informatie Systemen (GIS).

Locatie beoordelingen kleinschalige windparken

Wij hebben voor een groot aantal locaties verspreid over heel Nederland risico beoordelingen uitgevoerd voor vogels. Deze werden, indien noodzakelijk, vergezeld van aanvullend veldwerk. Onderdeel van deze effectenstudies kan een beoordeling op grond van de Vogelrichtlijn betreffen. De combinatie van jarenlange ervaring en eigen onderzoekskennis staat borg voor degelijk onderbouwde adviezen.

Locatie beoordelingen grootschalige windparken

U kunt ons inschakelen voor specialistische ecologische onderzoeksprojecten of bijdragen aan milieu-effectrapportages. Wij hebben zelfstandig of in samenwerking met anderen verschillende milieu-effectrapportages voor windparken opgesteld. Hierbij wordt onderbouwd wat de effecten van een windmolenpark voor de lokale en migrerende vogels kunnen zijn. Daarnaast wordt een ecologische inbreng geleverd in planvorming inzake compenserende of mitigerende maatregelen. 

Terug naar Effectstudies vogels