Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effect studies on birds
U bevindt zich hier:

Effectstudies vogels

Effecten grote infrastructerele werken

We onderzoeken effecten op vogels met name bij grote infrastructurele werken zoals windturbines, hoogspanningsleidingen, uitbreiding van havens, vliegvelden en wegen.

Ecotoxicologie en verstoring

Ook wordt ecotoxicologisch onderzoek uitgevoerd, al dan niet in combinatie met dieetstudies. Verder hebben we kennis op het gebied van verstoring van vogels.

Veldstudies

Bij effectstudies worden gegevens in het veld verzameld. Dit gebeurt volgens vaste waarneemprotocollen, dan wel met behulp van hulpmiddelen als radar, GPSloggers of andere zendertechnieken, afhankelijk van de doel van het onderzoek en omvang van het plangebied. Met behulp statistiek, GIS en andere analysetechnieken worden de gegevens geanalyseerd.

Voor nadere informatie over effectstudies bij vogels kunt u contact opnemen met;

Zwarte wiek

Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga onderzoeken samen of het zwart verven van een wiek van een windturbine helpt het aantal aanvaringsslachtoffe...

Offshore vogelbewegingen

Met behulp van vogelradars verkrijgen we een schat aan gegevens over het vlieggedrag en habitatgebruik van zeevogels en trekkende landvogels in en om ...

Effecten van ganzenpoep

Slapende ganzen verrijken door hun poep, guanotrofie, het water, waardoor daar geen hoogveen kan ontwikkelen. Ruimtelijke zonering van deze functies k...

Populatiemodellen

In een veranderende omgeving is het belangrijk om te toetsen hoe dit populaties van vogels of andere organismen be´nvloedt. Zo kunnen veranderingen in...

Effecten van peilverlaging op weidevogels

Een peilverlaging kan effect hebben op de geschiktheid van de polders als weidevogelgebied. De huidige aantallen weidevogels in de polder zijn laag en...

Vogels en windturbines

Om effecten van windturbines op vogels goed te kunnen inschatten is kennis over natuurlijke vliegbewegingen en de invloed van windturbines op vliegged...

Vogels en verstoring

Wij onderzoeken de effecten van verstoring op vogels en geeft advies bij planvorming en landschappelijke inrichting.
Onze activiteiten op dit gebied...

Vogels hoogspanningslijnen

Een van de belangrijkste effecten van bovengrondse hoogspannings- verbindingen is het botsen van vogels met de kabels. Bureau Waardenburg doet onderzo...

Vogels en vliegveiligheid

Voor de borging van de veiligheid van het vliegverkeer zijn in Nederland wettelijke instrumenten beschikbaar die ondermeer verankerd zijn in de Wet Lu...