Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effectenstudie en compensatieplan jachthaven Hattem
U bevindt zich hier:

Effectenstudie en compensatieplan jachthaven Hattem

De Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV) Holding maakte in 2004 plannen voor de uitbreiding van de Jachthaven Hattem. Aansluitend daarop zette de RGV in op de realisatie van nieuwe natuur. Streven was om natuurwaarden te ontwikkelen door de rivierdynamiek te vergroten met behoud van het open landschap en met inpassing van wandelroutes en recreatief gebruik.

Wij hebben voor de recreatiegemeenschap een inrichtingsplan opgesteld. Ook is de geplande uitbreiding van de jachthaven getoetst aan de natuurwetgeving (Flora- en faunawet, Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn) en zijn voorstellen gedaan voor natuurcompensatie.

In de voorgestelde natuurontwikkeling werd rekening gehouden met natuurdoelstellingen en Programma Beheer, de recreatieve uitloopfunctie voor de gemeente Hattem, mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik en met de beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier'. Door maaiveldverlaging kon waterberging (RvR) met natuurontwikkeling worden gecombineerd.

Veen, S.M. & W. van Gijssel, 2004. Quickscan effecten uitbreiding Jachthaven Hattem en compensatieplan in relatie tot vigerende natuurwetgeving. I.o.v. Recreatiegemeenschap Veluwe Holding. Bureau Waardenburg rapportnr. 03-141. 

Contactpersoon: