Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Aquatic environments
U bevindt zich hier:

Effecten op aquatische organismen

Bij een ingreep in een watersysteem kan het nodig zijn in de planfase te laten onderzoeken wat de effecten daarvan kunnen zijn. Ook voor het vaststellen van KRW maatregelen pakketten is het nodig de effecten van maatregelen vooraf in te schatten.

 

Effectanalyse vooraf (BKMW, MER, KRW) 

In het kader van de recent vastgestelde Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (waarin de KRW doelstellingen juridisch zijn verankerd) is effectinschatting van ingrepen vooraf zelfs in veel gevallen verplicht. Dit geldt ook voor wateren die in een Natura 2000-gebied vallen of er effect op hebben.

In veel gevallen kunnen de analyses uitgevoerd worden op basis van bestaande monitorings gegevens. Als er weinig gegevens bekend zijn kunnen wij deze in het veld verzamelen. Naast reguliere monitoringstechnieken zetten wij hierbij ook instrumenten als onderwatercamera's in. Indien nodig worden de gegevens statistisch geanalyseerd.

Evaluatie KRW maatregelen

Effect studies waarbij we achteraf met behulp van monitoringsgegevens de effecten inschatten, dragen bij aan de kennis over de effectiviteit van maatregelen en een inschatting van de kosten en baten. Ook schatten we vooraf in wat effecten van KRW maatregelen zijn op de KRW score.

Aquatische effectstudies

Voorbeelden van effectstudies die wij uitvoeren zijn onderzoeken naar effecten van systeemveranderingen, KRW maatregelen, de inlaat van zout water, baggerwerkzaamheden, dijkversterkingen en verandering van waterpeilbeheer. Recent hebben wij ook verschillende soorten KRW-toetsingen uitgevoerd.

Contactpersoon: