Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Effect peilbeheer op krabbenscheer en groene glazenmakers Reeuwijk
U bevindt zich hier:

Effecten van peilbeheer op krabbenscheer en groene glazenmakers rondom Reeuwijk

Krabbenscheer in polder Reeuwijk

In 2011 is een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van krabbenscheer en groene glazenmaker rondom Reeuwijk. Vervolgens is een effectanalyse gemaakt van peilverlaging op waterkwaliteit, krabbenscheervegetaties en op de groene glazenmaker.

Nieuw peilbesluit

Beschermde waterplanten en libellen

Bureau Waardenburg heeft in opdracht van Rijnland een inventarisatie uitgevoerd naar het voorkomen van krabbenscheer en groene glazenmaker en naar de factoren die de verspreiding van deze soorten kunnen verklaren (waterdiepte, slibdikte, waterkwaliteit, landschap etc.).

Effectanalyse peilverlaging

Op basis van de verspreiding, en gegevens over de waterkwaliteit en de bodemkwaliteit is vervolgens een effectanalyse gemaakt van de effecten van peilverlaging op de waterkwaliteit, op krabbenscheervegetaties en op de groene glazenmaker. Door veenoxidatie zijn er negatieve effecten te verwachten op krabbenscheer en de groene  glazenmaker. Er zijn aanbevelingen gedaan voor mitigatie en compensatie van deze effecten.

Rapporten:

van de Haterd, R.J.W., B. van den Boogaard & P.B. Broeckx, 2011. Krabbenscheer en groene glazenmaker rondom Reeuwijk. analyse van verspreiding, ecologie en waterkwaliteit 2010 - 2011. Rapport 11-056. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Kruijt, D.B., R.J.W. van de Haterd, A.J.P. Smolders & M. van der Valk, 2011. Effectanalyse groene glazenmaker polder Reeuwijk, blok 1, 3 en 5. In het kader van een ontheffingsaanvraag Flora- en Faunawet voor stapsgewijze peilverlaging. Rapport 11-187. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Contactpersoon:

Projecten