Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Natuurrapportage Zeeland 2019
U bevindt zich hier:

Visuele rapportage over het natuurbeleid in Zeeland

Eerste Natuurrapportage voor de Provincie Zeeland.

Bureau Waardenburg heeft in 2019 samen met Wageningen Environmental Research (WEnR) de eerste Natuurrapportage voor de provincie Zeeland opgesteld.

Dit rapport geeft invulling aan de wens van de Provinciale Staten van Zeeland om iedere drie jaar een uitgebreide rapportage op te stellen over de uitvoering van het provinciaal natuurbeleid.
De Natuurrapportage Zeeland 2019 is een omvangrijk werk met een breed scala aan onderwerpen. Het toont de toestand van de natuur in heel Zeeland (exclusief Deltawateren), zowel in natuurgebieden als daarbuiten, en de natuurontwikkelingen en de beleidsinspanningen van de Provincie om de kwaliteit van de natuur in stand te houden.

Aansprekende rapportage

Ondanks de omvang van het document is ervoor gezorgd dat het een prettig leesbaar en zeer beeldend rapport is, waardoor het ook toegankelijk is voor niet-specialisten.
Bij het opstellen van deze rapportage is onder andere gebruik gemaakt van door het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde indicatoren en van een grote hoeveelheid monitoringsgegevens die door professionals en vrijwilligers zijn verzameld.

Belangrijke uitkomsten:

  • De belangrijkste habitattypen die in Zeeland voorkomen, betreffen typen van de kust (zandbanken, estuaria, grote baaien, schorren en duinen). De staat van instandhouding van deze typen is overwegend zeer ongunstig. Ook met een aantal kustbroedvogels, zoals visdief, bontbekplevier en strandplevier, gaat het niet goed.
  • Veel algemene plant- en diersoorten doen het goed in Zeeland, maar een aantal milieu-kritische soorten en typisch Zeeuwse soorten neemt af. Juist de soorten waarvoor Zeeland een hoge verantwoordelijkheid draagt, staan onder druk.
  • De Zeeuwse landnatuur bestaat voor het grootste deel uit graslanden. De natuurkwaliteit van de droge en zilte graslanden is overwegend hoog. De kwaliteit van open duin, bossen, moeras en vochtig hooiland is onvoldoende en voor verbetering vatbaar.
  • Veel weidevogels en akkervogels zijn in Zeeland de laatste vijftien jaar in aantal broedparen achteruitgegaan, zoals ook in de rest van Nederland. In gebieden met subsidies voor agrarisch natuurbeheer bereiken akkervogels hogere dichtheden dan in regulier agrarisch beheerd gebied. Het agrarisch natuurbeheer is echter (nog) niet toereikend om de achteruitgang van de soorten in de provincie te keren.

Een deel van de oorzaken van de achteruitgang betreft structurele zaken die lastig (lokaal) zijn aan te pakken, zoals de depositie van stikstof, verdroging en het verdwijnen van landschapselementen buiten de natuurgebieden. Dit sluit aan bij landelijke tendensen.  

Natuurherstel is een proces van jaren en de komende tijd zal dit veel aandacht van de Provincie vergen. De natuurherstel- en natuurontwikkelingsprojecten in de provincie hebben echter goede resultaten opgeleverd en dit geeft hoop voor de toekomst.

De Natuurrapportage Zeeland 2019 is hier te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voorbeeld van een infographic in het rapport Natuurrapportage Zeeland 2019
Argusvlinder
Koudekerkseinlaag, ziltgrasland Foto: Marion Pross