Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Ecologische begeleiding waterleidingbedrijf succesvol
U bevindt zich hier:

Drinkwaterbedrijf helpt rugstreeppadden

Hoe economische ontwikkeling en natuurbescherming hand in hand kunnen gaan

We hebben drinkwaterbedrijf Oasen begeleid bij de aanleg van een drinkwatertransportleiding in Zuid-Holland. We lichten dit project uit omdat het goed laat zien hoe een initiatiefnemer met eenvoudige middelen een ingrijpend project kan uitvoeren zonder schade aan een beschermde diersoort te berokkenen. 

De ecologische begeleiding was nodig omdat de transportleiding dwars door een voortplantingsgebied van rugstreeppadden zou worden aangelegd. Bovendien vonden de werkzaamheden plaats in het voorjaar en de zomer van 2013, dus middenin het voortplantingsseizoen van de rugstreeppadden. 

Mitigerende maatregelen

De voorbereidingen voor de aanleg zijn enkele jaren geleden begonnen. Toen is door Oasen meteen contact opgenomen met de lokale natuur- en vogelwacht die de ontwikkeling van de rugstreeppadpopulatie nauwlettend in de gaten houdt. Samen met Bureau Waardenburg zijn mitigerende maatregelen bedacht, waardoor negatieve effecten van de aanleg op de populatie minimaal zouden zijn. Hierdoor kon een ontheffing inzake de Flora- en faunawet worden verleend.

Maatregelen om negatieve gevolgen te voorkomen

Ecologische begeleiding

Monitoring

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de aanleg van de transportleiding. De rugstreeppadden hebben zich over het terrein verspreid. Onduidelijk is waar de dieren zich nu bevinden. Komend voorjaar gaan we controleren of de maatregelen afdoende waren om de populatie op niveau te houden. Voor alle zekerheid zullen de poelen nog enkele jaren in stand moeten blijven.

Goed verlopen

De uitvoering van dit project is goed verlopen (mede) doordat in een vroeg stadium de lokale natuurbeschermingsorganisatie erbij is betrokken. Zij kreeg zo de kans een actieve bijdrage te leveren aan het veilig stellen van het voortbestaan van 'hun' soort.

Contactpersoon: