Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Dijkversterkingen
U bevindt zich hier:

Gaat uw bedrijf een dijkversterking uitvoeren?

Dan kunt u ons de kansen en risico's in beeld laten brengen en u begeleiden uw project tijdens de ontwerpfase en de uitvoering.


Onze natuurwetgevingsspecialisten, rivierecologen en landschapsarchitecten zien de kansen die uw plan al in de tenderfase meerwaarde geven.

Natuurwetgeving

Bij werkzaamheden in het kader van een dijkversterking zult u, in veel gevallen, rekening moeten houden met randvoorwaarden vanuit natuurwetgeving. Wij vertalen dit soort voorwaarden naar eenvoudig hanteerbare ecologische werkprotocollen en verzorgen desgewenst de ecologische begeleiding.

Voor zover dit niet in een voortraject is vastgelegd, bepalen we voor u mogelijkheden voor mitigatie en de (eventuele) natuurcompensatie opgave. Ook kunnen we de plannen toetsen aan natuurwetgeving. Wij hebben dit bijvoorbeeld gedaan voor Waterschap Rivierenland in het kader van de versterking van de dijk aan de Lek op drie trajecten.

Voor meer informatie over natuur en dijkversterking kunt u contact opnemen met:

Kaderrichtlijn Water en Waterwet

Dijkversterking kan ook consequenties hebben voor het behalen van de KRW-doelen. Als een dijkversterking overlap geeft met KRW-arealen kan compensatie nodig zijn. Rijkswaterstaat heeft een toetsinstrument  dat toegepast moet worden bij de aanvraag van de vergunning in het kader van de waterwet. Wij kunnen deze toetsing voor u uitvoeren.

Voor meer informatie over dijkversterking en de KRW kunt u contact opnemen met:

Landschappelijke inpassing

Dijkversterking kan grote gevolgen hebben voor het landschap. Beplanting op en nabij de dijk moet vaak verdwijnen en de afmetingen van de dijk aangepast. Soms dreigen cultuurhistorische waarden te verdwijnen. Aanwezigheid van bebouwing kan conflicteren met de plannen. Het is daarom belangrijk om de dijkversterking zorgvuldig in te passen in het landschap. Wij doen dat in onze ontwerpen en kunnen u tevens ondersteunen in de communicatie hierover. Lees meer over landschappelijke inpassing bij dijkversterking.

Voor meer informatie over landschappelijke inpassing kunt u contact opnemen met:

Monitoring en advies

Het bevoegd gezag legt vaak de verplichting op om de dijk ecologisch te monitoren na de uitvoering van de versterking. Wij voeren veel natuuronderzoek uit in het rivierengebied en de zuidwestelijke delta en beschikken over specialistische kennis van alle soortgroepen.

Voor nadere informatie over monitoringplannen kunt u contact opnemen met: