Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

DBFM Nature & Landscape
U bevindt zich hier:

Natuur en landschap in DBFM

Professionele invulling aan eisen en specificaties natuur en landschap

Veel grote projecten worden tegenwoordig aanbesteed met een DBFM contract. Dat staat voor Design, Build, Finance and Maintain. Deze contractvorm is ervoor bedoeld de kennis en creativiteit van de aannemer maximaal te benutten.

Meestal zijn in de eisen en specificaties regels opgenomen over het omgaan met natuur en landschap. Er worden soms doelsoorten genoemd, ecologische verbindingen vereist en aandacht voor beeldkwaliteit en beleving gevraagd. Maar wat betekenen die zaken precies voor uw project? En hoe kunt u zich onderscheiden van andere gegadigden?

U kunt  voor raad en daad bij ons terecht als het gaat om de onderwerpen natuur en landschap. In elke fase van uw DBFM-contract kunnen wij u bijstaan. Ook hebben wij ervaring met communicatie over de betekenis van de ingrepen voor betrokken partijen, overheden en bewoners.

Onze mogelijke inbreng per fase:

 

Kwalificatie

 • Meedenken over strategie en visie
 • Verbeelden van idee / aanpak
 • Signaleren van extra kansen voor natuur en landschap
 • Maatschappelijke meerwaarde zoeken

 Design

 • Analyse landschap en natuurwaarden (bestaande bronnen, veldwerk, beleid en ontwikkelingen)
 • Vertalen van eisen en doelsoorten in concrete inrichtingsmaatregelen
 • Ecologisch ontwerp (maatwerk van bv. een bomenrij, faunapassage, uittreeplaats, natuurvriendelijke oever)
 • Inpassingsplan
 • Integreren natuur en landschap met het technisch ontwerp
 • Toepassen Leidraad Faunavoorzieningen bij infrastructuur (de leidraad is ons product)
 • Natuurtoets, Activiteitenplan, Passende beoordeling
 • Aanvragen ontheffing Flora- en faunawet en vergunning Natuurbeschermingswet
 • Overleg met stakeholders over natuur en landschap, draagvlakversterking
 • Onderbouwen van keuzes, verbeelden van het 'verhaal'

Build

 • Ecologisch werkprotocol
 • Ecologische begeleiding
 • Technische uitwerking van (inpassings)maatregelen
 • Ad-hoc advisering, in het werk oplossen van problemen / vragen met betrekking tot natuur
 • Omgaan met tijdelijke natuur

Finance (in samenwerking met BWZ Ingenieurs)

 • Globale kosteninschatting ecologische maatregelen (voortraject)
 • Besparingsopties zoeken bij natuur en landschappelijke inpassing (maatregelen en/of beheer)
 • SSK-raming van inrichtingsmaatregelen.

Maintain

 • Beheer- en onderhoudsplan groen
 • Monitoringsplan
 • Uitvoeren meerjarige monitoring en verslaglegging
 • Bijsturen beheer en onderhoud bij onverwachte ontwikkeling van natuur.

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden om ook u te ondersteunen bij (de voorbereiding van) een DBFM-contract vrijblijvend contact op met: