Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Management Plans

Beheer

 

Er is vaak bijzondere aandacht nodig voor de natuur, in de vorm van soortbescherming, leefgebiedbescherming of juist faunabeheer. Afhankelijk van uw vraag pakken wij dat integraal of sectoraal op. Wij adviseren in beheerinventarisatie en monitoring

Insectenbeheer Westelijke IJsseldijk

Bureau Waardenburg voert een pilotstudie uit naar de betekenis van de Westelijke IJsseldijk voor bijen, zweefvliegen, dagvlinders, sprinkhanen en libe...

Herstel van trilveen Vechtplassen

Naar het op gang brengen van de vorming van trilveen zijn (model)studies gedaan en zijn we veldexperimenten gestart in de Vechtplassen.

Bijvriendelijk beheer

De monitoring van vegetatieontwikkeling heeft tot doel om te volgen in hoeverre botanisch waardevolle dijkvegetaties ontstaan, omdat deze naast natuur...

Onderzoek onder water voor herstel verzonken legakkers

Onderzoek met sonarapparatuur en duikers geeft informatie die basis vormt voor maatregelen voor herstel van legakkers.

Zorgen schapen voor hogere natuurwaarden?

Beoordelen of het beheer met schapen bijdraagt aan het verhogen van natuurwaarden.

Zwerfafval in de Waddenzee

Op drie locaties in het Waddengebied (Zuiderduintjes, Griend en de Steenplaat) wordt in 2018 via een aangepast OSPAR Beach Litter protocol een survey ...

Agrarisch natuurbeheer

Bureau Waardenburg kan agrariŽrs adviseren over agrarisch natuurbeheer, zoals weidevogelbeheer, het natuurgericht beheer van sloten, akkerranden en ...

Beheren met de kraan voor rugstreeppad en oeverzwaluw

Speciaal voor oeverzwaluw en rugstreeppad ontwierp Bureau Waardenburg een natuurterrein in Boekelermeer-Zuid. Bij het beheer gaat het er ruig aan toe,...

Begrazen in uiterwaarden voor veiligheid en natuur

Analyse van de effecten van begrazing in uiterwaarden van het rivierengebied met als doel te bepalen of begrazingsbeheer een geschikt beheerinstrument...

Beheerplannen

Beheer is bepalend voor (de kwaliteit van) het landschap. Een goed doordacht beheerplan betaalt zich daarom altijd uit. Een beheerplan somt alle werkz...

Exoten

Risico analyses exoten, adviezen voor preventie, bestrijding en beleid beheer. Het voorkomen van exoten kan een negatieve invloed hebben op de biodive...

Faunabeheer

Voor sommige in het wild levende diersoorten is het noodzakelijk om in te grijpen in de populatie om schade te bestrijden of voorkomen. Regels voor de...

Watersysteem analyse

De analyse van het watersysteem in uw beheersgebied geeft u inzicht in de kwaliteit van het water en de ecologische toestand. Daarnaast krijgt u handv...

Natuurlijke waterzuivering

Natuurlijke zuiverings- processen, zoals opname van voedingsstoffen door planten en afbraak en omzetting van verontreinigingen door micro-organismen, ...

Visstandbeheer

Advies over visstandbeheer of bij het opstellen van een visstandbeheerplan. Een verantwoord beheer van de visstand is voor de natuurwaarden en visseri...