Bureau Waardenburg
Varkensmarkt 9
4101 CK Culemborg
T: 0345 512710
e-mail buwa

Grazing pressure on banks in the Netherlands
U bevindt zich hier:

Begrazingsdruk op oeverlandjes De Diem

Begrazingsdruk wordt onder andere bepaald door het aantal schapen, de duur van de begrazing en de periode in het jaar. De gemeente Diemen wilde graag weten hoe hoog de begrazingsdruk op twee oeverlandjes langs De Diem kan zijn zonder de bestaande natuurwaarden aan te tasten. De oeverlandjes maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en hebben als beheertype (natuurdoeltype) 'kruiden- en faunarijk grasland'.

Wij hebben uitgezocht welke natuurwaarden (wettelijk beschermde planten en dieren en Rode lijstsoorten) de oeverlandjes herbergen en in hoeverre de vegetatie al aan het beoogde beheertype voldoet. De vegetatie is ook in kaart gebracht om een inschatting te maken van het voedselaanbod voor schapen. Schapen hebben een voorkeur voor goed verteerbaar gras en kunnen riet- en distelruigtes en zeggenvegetaties niet goed aan. Hierdoor was het begraasbare oppervlak te berekenen.

De maximale begrazingsdruk kon vervolgens op verschillende manieren worden berekend. De resultaten van de berekeningen lagen dicht bij elkaar. Van grote invloed zijn de periode waarin de schapen aanwezig zijn (hele jaar of alleen in de zomer) en of er ook wordt gemaaid. Bij deze oeverlandjes speelde verder mee wanneer en hoe vaak ze overstromen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: